35 9 In dit jaar zijn door de bommen 329 700 stuks en 3551 kantjes steurharing meer en 1842 kantjes pekelharing minder aangevoerd dan in 1906; een zestal bommen minder namen deel aan dit bedrijf. De totaalaanvoer der loggers is geweest 220 698 tonnen pekel- en steurharing. De prijzen der pekelharing waren van f 36,— tot f 8, per kantje; die der steurharing van f 25,tot f 8,per kantje of f 19,tot f 7,per duizend; ijle f9.50 per kantje of f 7,50 per'duizend; ijle pekelharing van f 10,tot f6,— per kantje; maatjes van f 17,— tot f 6,— per kantje. De gemiddelde prijs was: Pekelharing f 10,50 per kantje (zeepak), haringstukken (geschonden haring), makreel, pekelharing, terwijl bovendien van de gezamenlijke loggers (184) alhier zyn afgeslagen 1 325 600 stuks steurharing, 15 844 kantjes 685 695 7 900 De zomermaanden kenmerkten zich door veel ruw weer, van half September tot half November had men zeer gunstig weer met kalme zee, een tijdvak waarin dikwijls veel visch- tuig wordt verloren door daarin voorkomende stormen. In de eerste dagen van November kwamen eenige vaartuigen binnen met geheel of gedeeltelijk verlies van vischtuig, afge stoomd door een onbekend gebleven stoomschip. Voor rampen is onze visscherij niet geheel gespaard gebleven. Wel zijn er geen geheele bemanningen te betreuren, doch twee zeelieden vielen over boord en vonden den dood in de golven. Op 13 November bij harden N.N.W. wind, des v.m. ten 10 uur kwam de bom Sch. 82, schipper P. Ros, van den reeder J. Knoester te Scheveningen binnen, deze legde de binnenvoorhaven mis, strandde op het zand voor het Zuider- hoofd, kwam weder vlot en werd toen dwars door de haven tegen het Noorder-binnenhoofd gedreven, waartegen de bom totaal stuk werd geslagenschip en een goede lading haring ging verloren; de bemanning redde zich door overspringen op het hoofd, hetgeen weinig inspanning kostte, daar het vaartuig er bijna geheel tegenaan lag. Aangebracht werden door de 131 bommen: 759 700 stuks steurharing, 16 843 kantjes 379 335 97 938 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN EABRIEKEN. haringstukken, makreel, pekelharing. n n r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 797