35 - 10 Steurharing 10,of f9,— per duizend, IJle haring 8,7,— Makreel bracht op, voor zoover bekend door den publieken verkoop van f 8,tot f 30,-— per ton. Een deel dezer visch soort wordt door de visschers ten eigen bate uit de hand verkocht, zoodat de hiervoren opgegeven hoeveelheid uit sluitend de publiek verkochte betreft; de eigenlijke aanbrengst is beslist grooter. De uitvoer van haring naar het buitenland, voornamelijk Duitschland, vond geregeld plaats, daar dit land zoo niet de eenige dan toch de hoofdafzetplaats is; de daar gemaakte prijs was laag, vandaar de voor reeder en visscher onbevre digende marktprijs. Omtrent de verdienste van den koopman kon gemeld worden, dat deze niets is geweest; er is beslist met verlies gewerkt. De afzet ging traag; door den ruimen aanvoer werden de aanbiedingen meestal beneden inkoopprijs gedaan. De steeds dalende marktprijs was oorzaak, dat een bijzondere winst achterwege bleef. De handel voor de November- en Decembervangst, die in het eerste kwartaal 1908 van de hand werd gedaan, gaf reden tot ontevredenheid; de prijzen daalden nog, hoewel goedkoop was ingekocht, wat den handelaren en vooral den velen reeders, die door den lagen prijs hun haring hadden opgehouden op hoop van beter, groot verlies berokkende. Enkele dagen in het laatst van Maart kwam een kleine ver- hooging, waarvan enkelen geprofiteerd hebben, waardoor hun verlies iets minder werd en een groot deel van den voorraad werd opgeruimd. Einde April was die evenwel nog niet geheel verkocht; vooral ijle haring, waar geen vraag naar kwam, zal wel niet opgeruimd worden. De handel op Amerika is, van Scheveningen uit althans, van weinig beteekenis geweest; de uitslag voor hen uit andere plaatsen, die daar wel op gewerkt hebben, moet niet zeer gunstig zijn geweest, daar de marktprijzen dan wel beter in stand zouden gebleven zijn. De bokkingprijzen in België waren dooreen gering; over het geheel is ook in dit artikel geld verloren. De voorraad, in laatst November en begin December aangevoerd en bewaard om tegen en in de vasten van de hand te doen, werd in Februari en Maart, ondanks den lagen inkoopsprijs, met verlies verkocht, in begin April zelfs met zeer groot verlies door plotselinge daling in prijs. De concurrentie van het buitenland vermin dert niet; Engeland zendt steeds veel bokking naar België, zoodra de aanbrengst in eerstgenoemd land »van eenige be teekenis is. De rookerijen te Brugge betrekken de haring van elders, in het bijzonder van Boulogne s, M-, dat zeer veel VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 798