5 II. 334 1527 714 die op 15 Mei den leeftijd van 25 jaren niet hadden bereikt die op 1 Februari degemeente hadden verlaten die bleken vrouwen te zijn die vreemdelingen waren; die op 1 Februari geen Rijks- ingezetenen waren; die bij liet bureau van be volking onbekend waren, en die opgeroepen zijnde, daar aan geen gevolg hebben ge geven - 400 - 600 - 800 - 600 - 800 354 221 111 527 478 67 f 200 van f 200 tot - 400 n - 400 n Op 31 December bleek het aantal onbewoonde per- ceelen, gespecificeerd naar de vermoedelijke huur waarde, te bedragen: 721 perceelen met eene huurwaarde beneden. HOOFDSTUK Kiezerslijsten en verkiezingen. A. Ingevolge de Kieswet. van 7 September 1896, Staatsblad no. 154, gewijzigd bij de wetten van 31 De cember 1896, Staatsblad no. 245, 31 December 1897,. Staatsblad no. 309 en 8 December 1900, Staatsblad no. 208). Door de ontvangers der directe belastingen en der successierechten zijn, ten behoeve van de samenstelling der kiezerslijst, ingevolge art. 10 der kieswet, opgegeven 45.640 namen. Daaronder kwamen voor: 4758 namen van personen, die op 1 Februari 1907 hun aanslag in eene of meer der Rijks directe belas tingen niet of niet ten volle hadden betaald, terw ijl 653 namen van personen door de ontvangers werden opgegeven, die alsnog vóór of op 1 Maart het verschuldigde hadden betaald. Verder is bij de bewerking gebleken, dat onder de overige opgaven nog voorkwamen: 598 namen van personen, die waren overleden: T) n n n T) n n T) n n n n T T> T) n en daarboven. n rt rt i 11 r> T) 71 n D n T> n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 7