I 1 ar 35 12 taat is over het geheel niet gunstig, zooals is op te maken uit den teruggang van het aantal inplaats van vermeerde ring. Het is voor onze visschers, meer opgeleid voor de groote visscherij en gewoon op grootere vaartuigen, een nog nieuw bedrijf, waaraan andere eischen gesteld worden. Meer of minder bestendig weer speelt ook hierbij een belangrijke rol. Toch kan opgemerkt worden, dat deze vaartuigen met beter resultaat gebezigd kunnen worden in de aan de Zuider zee liggende plaatsen om daar in de slechtste tijden van het seizoen de Zuiderzee te bevisschen en bij ineer vast weer de Noordzee, vooral de kleinere soort onder deze vaar tuigen. Hier moet men te veel vangtijd ongebruikt laten voorbijgaan, daar alleen de Noordzee wordt bevischt, waar voor vele dier vaartuigen de zeewaardigheid missen. Vele elders te huis behoorende schokkers maakten gebruik van de haven om hun vangst hier te verknopen. Gedurende de zomermaanden en het najaar werd door 190 schokkers uit de verschillende kustplaatsen der Zuiderzee en uit die der Maashavens hier hun vangst verkocht. Den 29 Augustus en 28 September bereikte het aantal binnengekomen kust vaartuigen het hoogste cijfer op een etmaal 73, het totaal binnengekomenen bedraagt 3494 reizen. Van de scheepstimmerwerven is er nog slechts een over, die in hoofdzaak voor andere doeleinden werd gebruikt; noch nieuwe bommen, noch z.g. loggerbommen, type „Minister Lely” werden aangebouwd. De bestaande zes van bedoeld type namen deel aan de haringvisscherijhun deugdzaam heid en zeewaardigheid wordt nog steeds door de visschers geroemd. Als z.g. tot de minder courante artikelen behoorende en hun diepgang weinig verschil opleverende met de loggers zal van uitbreiding der loggerbom, als doelmatiger voor onze haven, wel geen sprake zijn; voorloopig zal daarvoor het model Fransche loggers wel zijn aangewezen. Het aanbrengen van een kiel aan de bestaande bommen is nog voortgezet en is nu op geringe uitzondering na, algemeen; voor de haringvisscherij voldoet het uitstekend. Verandering aan aangekochte sloepen en kotters kwam niet voor, en de vloot werd niet met dat soort schepen uitgebreid. Vooral kotters zijn ongeschikt voor onze haven met het oog op hun grooteren diepgang; bovendien is goede vertimmering vrij duur, zoodat het aankoopen van nieuwe schepen voordeeliger is. Het jaarlijksche onderhoud geeft echter voldoende werk aan de scheepstimmerliedenvooral nu vele schepen gebruik maken van de alhier geëxploiteerd wordende sleephellingen, hetgeen vergeleken bij 1906 zeer is toegenomen, zijn er enkele maanden zelfs werkkrachten te kort, waaraan de wormplaag een niet gering aandeel heeft. Aanbouw van VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 800