35 13 1 bom. 80 bommen. nieuwe vaartuigen zou intusschen wenschelijk zijn om allen het geheele jaar door werk te verschaffen en tot opleiding van jongelingen in dit bedrijf. Met de smederijen gaat het in verhouding tot het scheeps-' timmerwerk vrij goed; de hier in de haven zich voor de haringvisscherij gereedmakende vaartuigen, de vele, die hier op de helling de noodige herstelling ondergingen, gaven dit bedrijf voldoend werk, waardoor heel wat minder dan vroegere jaren te Vlaardingen werd verricht. Een paar heeren hebben als onderdeel van hunne inrichting eene gelegenheid daar ter plaatse. De bijna algemeen in gebruik zijnde „donkeys” (stoomspillen) geven heel wat reparatiewerk. De overige met scheepsbouw in verband staande bedrijven hielden daarmede gelijken tred. Het binnenvallen der bomschuiten te Vlaardingen ver minderde weder tengevolge van het hebben van een eigen visschershaven. Werd in de laatste jaren met recht gezegd, het binnenvallen te Vlaardingen, Maassluis enz. bleef regel, thans kwamen niet alleen bommen, maar ook veel loggers hier hun vangst brengen; het totaal-cijfer overtreft dat van 1905 met 264, van 1906 met 197 en is dus stijgende gebleven. Onderstaande opgaaf doet dit zien In Juli kwamen hier binnen Augustus September October November December 6 loggers en 74 58 33 86 103 79 87 18 34 Totaal alzoo 321 loggers en 338 bommen. Totaal generaal 659 tegen 462 in 1906 en 395 in 1905. Den len Januari 1908 waren hier om te overwinteren 17 loggers en 30 bommen, waarvan een twintigtal uitgerust werd voor de trawlvisscherij 9 loggers en 43 bommen zijn bij het einde der haringvisscherij, na hier hun lading, en vischtuig te hebben gelost, naar de Maashavens vertrokken om aldaar veilige berging gedurende den winter te vinden, omdat onze haven, die helaas, niet aanbiedt. Voor berghaven is zij geheel ongeschikt. De deining bij storm, zelfs bij ruw weer ook dit jaar ondervonden, waardoor de vaartuigen veel schade leden door botsing en het voortdurend breken der touwen, waarmede zij vastgemeerd lagen, waaronder zelfs geheel nieuwe, heeft doen zien, dat zij totaal ongeschikt is om zonder gevaar daarin te overwinteren; duizenden guldens aan reparatie kosten en vernieuwing van trossen zouden daarmede gemoeid zijn. Gevolg hiervan was dan ook, dat evenals vorig jaar de VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 801