35 s i 15 1 te zamen 4579 ton van welke er 22 te Scheveningen tehuis behooren, die te zamen 973 ton meten. Er zijn 15 bewoonde vaartuigen, metende te zamen 560 ton, bij elkaar 186 vaartuigen met een gezamenlijken inhoud van 5139 ton. Van de bewoonde vaartuigen worden er 4 uitsluitend gebezigd tot woning, terwijl de overigen tevens worden gebezigd tot berging en verkoop van goederen, als: matten, brandstoffen, aardappelen, fruit, kool, hooi en stroo. „de drie kruisen”. 5. Nijverheid. Dit verslag gaat vergezeld van de jaarlijksche tabellarische opgaaf der op 31 December 1907 in deze gemeente aanwe zige fabrieken, die met stoom werken en van het aantal daarin in gebruik zijnde stoomketels. (Bijlage I). In den loop van 1907 werd wijziging aan het stoomver- mogen gegeven in de broodbakkerij van G. H. Zaat. ’s-Gravenhaagsche Coöperatieve broodbakkerij en Ver- bruiksvereeniging „de Hoop”. Gemeente Gasfabriek Loosduinsche weg. Gemeente desinfectieinrichting. verwarming van het „Hotel des Indes”. Gemeente Electrische Centrale. Opgericht werden: de stoombierbrouwerij en ijsfabriek Gemeente Gasfabriek (Trekvliet). Timmerfabriek van G. v. Evert. Zeepzeederij van T. Levison. verwarming in de broodfabr. van de firma Lensvelt Nicola. Haagsche Tramweg MijRemise L. v. Meerderv. id. id. id. id. Parallelweg. van het Gemeente Gymnasium L. v. Meerderv. Hotel passage van de ’s-Gravenh. Passage Mij. Stationsgebouw van de Z. H. Electr. Spoorweg Mij. de Apotheek van J. J. Hofman. bakkerij van P. C. Kaiser. Ambachtsschool. Electr. drukkerij Luctor et Emergo. Van de lijst vielen af: de metaalslyperij van J. B. van Heijst. zandsteenfabriek Kranenburg. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. n n r> n n r n n r> T> r> n r n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 803