35 19 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Tot de oprichting van: In het perceel No. Loosduinsche weg. 25 27 4 E. Kepper. Paulus Buysstr. 11/13. 8 Naanil. Venn. „Nymph”. Oranjegalerie 33/34. No vem b. 8 L. J. de Wolf. Riviervischmarkt 4. 8 Novemb. Keizers tr. 154. 29 n Geweigerd bl Ingetrokken Naanil. Venn, tot Expl. der Stoom-Wasch- en Strijk- inrichting voorheen Karei Roos. F. K. Rombout. Jan de Niet Jr. F G. Mortelnians. N. de Hoog. Gebr. W. en N. Logcher. F. M. L. v. d. Trappen. iF.C. J. A. v. d. Muydenberg. Mij. tot Expl. van Radenia ker’s Cacao en Chocolade fabrieken. Vaillantlaan 224. Kielstraat 31. De Heem straat 168. Vleerstraat 50. Regentesselaan 340. Loosduinsche weg 855 en ongen. 10 10 10 13 8 8 Falckstraat 231. Spui 4. 22 22 Besluit van B. en W. Boekhorststraat 123. Laan v. Meerdervoort 421. 3 Decemb n D Los. A. L. Simonis. F. Bylsma. L C. v. Straaten. H. G. Weber. L v. d. Water. J A. .1, Camfferman. tot Expl. van de Kon. Blood- en Beschuitfabriek ■Lensvelt-Nicola.” Kranestraat 94. Haagpoort 64. N. Schoolstraat 73-77. 1 October. n Brood bakkertf. Varkensslachterij. Uitbreiding drukkerij en kar- tonnagefabriek door het oprichten van een gasmotor van 23 E.P.K. ter vervanging van den bestaande gasmotor van 11 E.P.K. Uitbreiding van de door stoom kracht gedreven wasch- en strijkinrichting door bijtrek - king van enkele perceelen en het daarin oprichten van een centrifuge, alsmede tot het verplaatsen van 2 stoom - mangels. Rijtuigsmederij. Huidenzouterij. Bewaarplaats van ten hoogste 200 L. benzine. Rooker ij van vleesch en spek. Uitbreiding chocoladefabriek door bijplaatsing gedeeltelijk van de bestaande stoom werktuigen in het bijgetrok ken perceel. Gasmotor van 18 E.P.K. in een inrichting voor ijzerbewer- king met veldsmidse en een bewaarplaats van ten hoog ste 400 L. benzine. Inrichting ter voortbrenging van koude en ijs door zwa- veligzuuranhydried. Oven voor het vervaardigen van gebrand glas in kleuren en een glasslypery. Palingrookery. Uitbreiding banketbakkerij. Inrichting voor houtbewerking, gedreven door een bestaan- den gasmotor van 8 P.K. en het oprichten van een gasmo tor van 6 P.K. voor het drij ven van een bestaanden me- taalbewerkingsinrich^ng. Uitbreiding benzinebewaarpl. tot 250 L. Goud- en zilversmeden). Banketbakkerij. Stoomketel van 3,4 M-’. ver warmend oppervlak ter ver vanging van 2 bestaande stoomketels in de brood bakkerij. Rookery van spek en vleesch. Bewaarplaats van ten hoogste 25 K.G. buskruit, een inrich ting voor het vullen van patronen en een veldsmidse. Geweigerd by besluit van B. en W. van 25 Sept. 1907. getrokken by besluit van 19 Nov. 1907 het besluit tot vergunning van 21 Dec. 1906. 1 v. Breughel straat 111. v. d. Vennestraat 9. Veenestraat 23. Op de aanvrage van: 1907. 25 Septemb 25 25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 807