1 35 a. Fabrieksnijverheid. De distilleerderijen ondervonden den invloed der algemeens malaise. De omzet verminderde. De fabriek „Westenburch" had in 1907 over haar omzet niet te klagen, doch onvoldoende prijzen, veroorzaakt door overmatige concurrentie, beletten haar voldoende vruchten te oogsten van haar toenemende werkzaamheid. Haar inrichting beantwoordt aan hooge eischen en haar producten verheugen zich in de waardeering van haar afnemers. De Koninklijke Porcelein- en Aardewerkfabriek „Rozenburg" berichtte ons, dat de tijdsomstandigheden in aanmerking genomen het jaar 1907 niet ongunstig is geweest. Hieruit blijkt, dat van de 92 aanvragen, waarop het ge meentebestuur beschikte, twee werden geweigerd, het verzoek om wijziging der voorwaarden viermaal werd toegestaan en éénmaal geweigerd, terwijl één vergunning werd ingetrokken. Bij besluit van Gedeputeerde Staten werd éénmaal een vergunning verleend aan de gemeente ’s-Gravenhage. Bij Koninklijk Besluit werd één vergunning verleend, één intrekking nietig verklaard, één besluit betreffende uitbreiding vernietigd en tweemaal wijziging der voorwaarden toegestaan. De toestand der Tabaks- en Sigarenfabrieken was, naar ons werd medegedeeld, niet ongunstig. De hooge prijzen van het materiaal deden hun invloed gevoelen. Eén der fabrieken berichtte ons, dat de afzet zoo naar binnen- als buitenland in de tweede helft van het jaar zeer bevredigend was. 20 VERSLAG DER KAMER V, KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. In het perceel No. Tot de oprichting van: Op de aanvrage van: 1907. de Gheynstraat 94d. W. F. A. Bakker. l) Loosduinsche weg 629. P. L. Wijnvoord. 2) een der voorwaarden b|j Kon. besluit van 17 Dec. 1907. 2) Wijziging en aanvulling van de voorwaarden by Kon. besluit van 17 Dec. 1907. Besluit vu B.enW. Wyziging van Slachterij voor rundvee en varkens en rookei-y voor vleesch en spok. Machinefabriek en smederij gedreven door een gasmotor van 13 p.k.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 808