21 Een fabriek van militaire ornamenten, knoopen, wapens, enz. tevens ingericht voor metaalslijperijvernikkelen, bronzen, vergulden, enz., noemt de resultaten van het afgeloopen jaar weder gunstig. In hoofdzaak is dit te danken aan laatst genoemde takken van het bedrijf. De aanwending van electriciteit als drijfkracht blijft zeer voldoen. De resultaten van den houthandel en de houtzagerijen bleven even ongunstig als het vorig jaar. De toestand van de crediet- en geldmarkt deed in dit bedrijf nog steeds zijn werking gevoelen. De omzet der Zuid Hollandsche Bierbrouwerij bleef ongeveer gelijk en bedroeg nog ruim 130.000 H.L. Het personeel bleef op dezelfde sterkte (ongeveer 200 man). Omtrent één der alhier gevestigde melkinrichtingen werd ons medegedeeld, dat haar toestand voortdurend gunstig mag worden genoemd. De toestand van de drukkerijen was in 1907 vrijwel gelijk aan die van het vorig jaar. De lage prijzen van het drukwerk staan niet meer in verhouding tot de uitgaven, veroorzaakt door loonsverhooging en invoering van sociale wetten, zoodat de concurrentie zwaar is. Van een algemeene invoering van de loonregeling der Kamer van Arbeid is nog geen sprake. Goud- en zilverwerk, ter belasting 'en stempeling aange bracht tpn kantore van waarborg te ’s-Gjavenhage in 1907, Omtrent de fabrieken van goud- en zilverborduurwerk, militaire en meubelpassementwerken wordt ons het volgende medegedeeld. Voor het costuumborduurwerk was het afgeloopen jaar niet ongunstig te noemen, terwijl het fantasiewerk, als vaandels, banieren, enz., zijn geregelden gang had. De orders voor het Departement van Koloniën, behalve borduurwerk, waren van weinig beteekenis, terwijl die voor het departement van Oorlog hier te lande van denzelfden omvang waren als het vorig jaar. Indien de geruchten omtrent uitbreiding van het O. I. Leger waarheid bevatten, zullen de orders voor het Depar tement van Koloniën van meer beteekenis worden. Dank zij de goede afwerking van het meubelpassement- werk was het afgeloopen jaar ondanks de buitenlandsche concurrentie niet ongunstig te noemen. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 35

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 809