35 22 7 001 390 Totalen 157 020 1907, waaronder behalve gemelde 139 665 6 934 10 421 b. c. f76 063.425 Alhier werwerkt, waar onder de firma J. M. van Kempen Zn. te Voor schoten Elders verwerkt Buitenlandsche werken. b. Ambachtsnijverheid. Aan de Ambachtsschool werden op het einde van het school jaar 1906—1907 73 leerlingen met getuigschrift ontslagen. Bij den aan vang van den nieuwen cursus in de maand April bedroeg het aantal leerlingen 352, welke over de ver schillende ambachten als volgt waren verdeeld 92 timmerlieden; 25 meubelmakers; 29 huisschilders; 94 smeden en machine-bank werkers; 15 koperslagers en 97 electriciens en instrumentmakers. Aan den cursus voor chauffeurs werd deelgenomen door 28 leerlingen, waarvan 17 de lessen volgden in den vier- maandelijkschen en 11 in den maandelijkschen cursus. Aan 12 van eerstgenoemden werd het getuigschrift uitgereikt als bewijs, dat zij. den cursus met vrucht hadden gevolgd. Voor den cursus voor gasfitters meldde zich slechts één volwassene aan; behalve door deze werden de lessen ook gevolgd door 28 smids- en koperslagersleerlingen van de hoogste klasse der Ambachtsschool. I 6 144 670 f 67.034,77s 116 360 1.912,80 740 360 7.115,85 De geheele opbrengst in opgaven zijn begrepen de oude in den handel teruggekeerde werken, de publieke verkoopingen, de banken van leening en de essaailoonen bedraagt f 77.251,75 en wijst dus een vermeerdering aan van f 3.257,31s. Het aantal ingevoerde partijen gouden en zilveren werken bedroeg 1305 tegen 1018 in 1906. Uitgevoerd werden 302 partijen tegen 355 in 1906. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Goud. Zilver. a. I Bedrag der belasting. Gewicht in grammen. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 810