35 Van de 73 leerlingen, die met getuigschrift werden ont slagen waren: 19 timmerman; 20 machine-bankwerker 14 instrumentmaker; 9 electricien; 4 koperslager; 2 meubelmaker en 5 schilder. Op een enkele uitzondering na waren allen direct, of enkele dagen na hun vertrek, geplaatst. Het loon, dat de jongens na het verlaten der school gewoonlijk ontvangen, varieert tusschen 6 en 12 cent per uur. Volgens staten, welke door de oud-leerlingen telken jare worden ingediend, is dit loon na twee jaren meestal ver dubbeld. Tusschentijdsch vertrek komt tegenwoordig gelukkig zelden voor. Toch blijft het wenschelijk, dat patroons bij het in dienst nemen van jongelieden, die opgeven oud-leerling der Ambachtsschool te zijn, inzage vragen van het getuigschrift der school. Het is namelijk gebleken, dat er enkelen zijn, die zich oud-leerling der Ambachtsschool noemen zonder dit getuigschrift te bezitten, slechts zeer kort de school hebben bezocht of alleen het onderwijs op de aan de Ambachtsschool verbonden Avondteekenschool hebben gevolgd. De eerste en tweede klasse van den Tweejarigen Handels- cursus der Middelbare School voor Handel en Administratie telden in 1907 gemiddeld resp. 23 en 25 leerlingen, waar onder resp. 2 en 2 vrouwelijke. De Driejarige Voorbereidende Cursus werd met September 1907 gedeeltelijk gewijzigd in een Hoogere Burgerschool 3-j. c. met gesplitste 3e klasse, waarvan afdeeling 3a opleidt voor de 4e klasse der gemeentelijke H. B. S. 5-j. c. en afdeeling 36 voor bovengenoemden tweejarigen Handelscursus. Voor de klassen 1 en 3a werd deze regeling met September 1907 reeds ingevoerdin haar geheel komt zij met September 1908 tot stand. De driejarige voorbereidende cursus (H. B. S. 3-j. c.) telde gemiddeld 40 leerlingen, waaronder 2 vrouwelijke. Bij het eindexamen in Juni 1907 slaagden 19 van de 24 candidaten, n.l. 17 mannelijke en 2 vrouwelijke. Van hen werden 15 geplaatst op handelskantoren, terwijl 4 hun studiën voortzetten, waarvan 1 aan een buitenlandsche hoogeschool. Aan de Avondcursussen in Handelswetenschappen werd ge middeld deelgenomen door 13 mannelijke en 8 vrouwelijke, totaal 21 leerlingen, verdeeld 3.1s volgt; 23 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 811