35 24 Cursus Inrichtingen in het belang der werklieden. c. Boekhouden, Handelsrekenen en Handelsrecht Duitsche Handelscorrespondentie Engelsche Handelscorrespondentie 4 1 3 11 4 6 4 4 6 3 3 Het aantal woningen der vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse bleef onveranderd. Ver schillende onderhoudswerken werden verricht en verbeteringen tot stand gebracht. Een terrein, groot 17 650 MJ. gelegen aan het Valkenbosch in de onmiddelijke nabijheid van de remise der Haagscbe Het aantal deelnemers aan de Avondcursussen in Talen be droeg gemiddeld 8 mannelijke en 6 vrouwelijke, totaal 14, n.l.: Mnl. 2 2 4 Voor het Fransch Duitsch Engelsch Aan een cursus tot opleiding voor het voorbereidend Nota rieel Examen werd deelgenomen door 2 leerlingen. Verschillende handelsinrichtingen en fabrieken weerden be zocht, o. a. maakte de 2e Handelsklasse een tweedaagsche studiereis naar Twente. Voorzoover de Kamer bekend is, waren hier gevestigd: 1. De vereeniging tot bevordering van ambachten onder de Israëlieten. 2. De leesinrichting voor den ambachtsman. 3. De ’s-Gravenhaagsche Volksgaarkeukens. 4. De vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse. 5. De Haagsche maatschappij voor kosthuizen. 6. De Nederlandsche nationale vereeniging voor werk lieden. De algemeene ’s-Gravenhaagsche werkliedenvereeniging. De ’s-Gravenhaagsche ambachtsvereeniging. De Nederlandsche pensioenvereeniging voor werklieden. Het Kederlandsch werkliedenfonds. Het waarborgfonds voor het Nederlandsch werklieden- 7. 8. 9. 10. 11. fonds. 12. De vereeniging tot oprichting en instandhouding van het suppletiefonds voor de pensioenen van oude werklieden en bedienden. 13. De ’s-Gravenhaagsche Toynbeevereeniging „Ons Huis”. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Mnl. Vr. Totaal i Totaal. Vr. 2 2 2 n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 812