35 25 d. Instellingen in het belang der Nijverheid. 6. Tramwegmaatschappij, werd aangekocht met de bedoeling daar een zeker aantal woningen te stichten ten behoeve van het personeel der genoemde maatschappij. Met het oog op den financieelen toestand der vereeniging, welke, al was die bevredigend, niet toeliet de kosten te dragen, terwijl het sluiten eener geldleening in de naaste toekomst niet dan onder zeer bezwarende voorwaarden mogelijk werd geacht, gaf men er de voorkeur aan een nieuwe, zelfstandige zuster vereniging, „Volkshuisvesting” genaamd, op te richten, ten einde op die wijze, overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen der Woningwet, een subsidie of de benoodigde gelden van gemeentewege te kunnen verkrijgen. In beginsel werd aangenomen, dat de bestaande vereeniging het bedoelde terrein bij die zustervereniging zou inbrengen. Nadat de statuten dier vereeniging waren goedgekeurd, volgde in het begin van 1908 haar toelating als vereeniging, uitsluitend in het belang der volkshuisvesting werkzaam. Deze bestonden uit: 1. Het departement „’s-Gravenhage” der te Haarlem ge vestigde Maatschappij van Nijverheid. 2. De vereniging voor Handel, Nijverheid en Gemeente belangen. 3. De vereeniging „Scheveningen’s Belang”. Aangaande het alhier gevestigde Agentschap der Neder landsche Bank (Agenten de heeren Mr. F. A. Jas en Mr. H. J. M. de Vries, Secretaris, plaatsvervangend agent de heer S. Broekveldt en plaatsvervangend Secretaris de heer J. A. Stötzer) blijken voor het tijdvak 1 April 1906 tot en met 31 Maart 1907 uit het openbaar gemaakt verslag van den President der Nederlandsche Bank d.d. 14 Mei 1907, de volgende bijzonderheden Gedurende het boekjaar werd gedisconteerd voor een bedrag van. Het totaal der gesloten effectenbeleeningen was Geprolongeerde effectenbeleeningen was Afgeloste Gesloten goederenbeleeningen was Geprolongeerde goederenbeleeningen was AfSel<>ste 13.250.800,— 11.917.900,— nihil. 37.700,— 4-500,-• VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. Bank- en Credietinstellingen. f 13.687.689,055 38.998.300,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 813