35 26 551.925,— 9.167.505,— 5.867.390,— 4.661.322,78 in omloop waren 570 spaarboekjes, zoodat het gemiddeld bedrag per boekje bedroeg f 400,60. 428.380,46 273.070,84 1.318.847,89 1.359.924,64 247.378,66 376.691,21 425.369,50 228.342,32 f Gesloten speciebeleeningen was Geprolongeerde speciebeleeningen was Afgeloste Het gemiddeld opereerend kapitaal was Samengesteld uit disconteeringen voor beleeningen voorschotten in rekening- courant voor Het bedrag der in de verwisseling tegen bankbiljetten uitgegeven specie was Dat der uitgegeven bankbiljetten tegen specie was Dat der bankbiljetten tegen bankbiljetten was Het totaal der verwisselingen beliep alzoo De uitkomsten over het jaar 1907 zijn voor de ’s-Graven- haagschc, Credietvereeniging en Depositokas niet zoo bevredigend als die van 1906, een gevolg van de economische toestanden Omtrent de Zuid-Hollandsche Credietvereeniging kon het volgende worden medegedeeld: Er kwam in het maatschappelijk kapitaal f 400.000 geen verandering. Het reservefonds bedroeg op uit0 December 1906 f 138.497,41, dat gestegen is op 31 December 1907 tot f 145.364,02. Uitgenomen frs. 10.000, 2’/2 °/o Stad Antwerpen, is het geheele bedrag belegd in soliede Hollandsche fondsen, dat door Commissarissen afzonderlijk wordt beheerd. In 1907 werden door den Raad van Admissie aan credieten toegestaan tot een bedrag vanf 360.550,— In disconto werd in 1907 genomen voor een bedrag van In deposito werd in 1907 ontvangen en uit betaald Terwijl het saldo der deposito-rekeningbedroeg In cheque-rekening werd in 1907 ontvangen en terugbetaald Het saldo der cheque-rekening bedroeg op 31 December 1907 In de Spaarkas werd in 1907 ontvangen en daarop uitbetaald Het saldo der Spaarkas bedroeg Er werden in 1907 140 nieuwe spaarboekjes uitgegeven en met 172 boekjes afgerekend; terwijl op 31 December 1907 36.551.405,— 51.586.300,- nihil. 15.O32”.8O2,— 2.603.746,— 11.877.131,— VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. n r> n n n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 814