35 27 31 December 863 deelen in portefeuille, bedragende In 1907 waren ingeschreven 64 credieten ad Hiervan werden 35 credieten afgerekend ad zoodat op ultimo December 1907 waren inge schreven 29 credieten ad 541.500 137.652 f 88.783.90» 26 135,29 298.804,055 507.268,16 40.806.855 Op aandeelen gestort. Reservefonds. Spaarinlagen. Voorschottenrekening Renterekening Stand op 1 Januari 31 December 1907. 245.810,— Aan aandeelhouders kon een dividend worden uitgekeerd van 6%. De Haagsche Coöperatieve Voorschotvereeniging werkte be vredigend, zooals uit onderstaande opgaven blijkt: I 85.137.075 25.575,56 i 374.044,365} i 463.253,34 13.996,23 i in het afgeloopen jaar. Niettemin werd hetzelfde dividend uitgekeerd als in 1906, n.l. 7l/2°/o, omdat de groote afschrij vingen juist in 1906 waren afgeloopen. Het reservefonds werd gebracht op 132.814,zijnde ruim 44% van het gestorte aandeelenkapitaal, terwijl het niet vol gefourneerde kapitaal een waarborgkapitaal van f 300.000 verschaft. Het totaal bedrag der op 31 December 1907 loopende credieten was De deposito’s bedroegen In de Spaarkas was gestort350.560, In cheque-rekening was gestort48.496,— In den brandvrijen kelder zijn thans 282 safes in door- loopende jaarhuur verhuurd. Deze kelder, die nog voor 2000.teboek staat, bracht in 1907 f 5.182,50 aan huur op. Omtrent de Algemeene Bankvereeniging wordt het volgende medegedeeld Het maatschappelijk kapitaal voor uitgifte in aanmerking komende bleef onveranderd 300.000, evenzoo dat der aan- f 71.000,— 374.310,— 128.500,— Het getal leden bedroeg op: 1 Januari 820 ad f 100.en 209 ad f 200.— 31 December 863 100.en 223 200. Er werden 947 voorschotten verleend tegen 876 in 1906. VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 200.— n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 815