28 f 16.317.572,34 255.000,— f 1.110.250,- f 1.657.176,50 f 12.431.772,- 38.412,35s 391.893,01s 459.647.20s De rente der voorschotten bleef bepaald op 6%, voor ver vroegde terugbetaling werd 5 vergoed, evenals vorige jaren. De rente der spaargelden was 3 ingaande daags na den inbreng. Het bestuur behoefde ook dit jaar geen gebruik te maken van het geheele crediet, waartoe het gerechtigd is; dit crediet is door de Algemeene vergadering bepaald op drie maal het op de aandeelen gestorte bedrag met inbegrip der reserve. De zuivere winst f 11.160.945 bedragende, werd aan de leden 5'/< dividend uitgekeerd, terwijl aan de voorschot- nemers 6% der betaalde rente teruggegeven kon worden, zoodat die rente voor de gewone voorschotten feitelijk daalde tot 5,64% ’sjaars. Aangaande de s-Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Neder land werd de Kamer medegedeeld dat, het totaal bedrag der op 31 December 1907 uitstaande hypothecaire vorderingen was Daarentegen zijn in circulatie pandbrieven tot een bedrag van Na toepassing v/d. winstverdeeling over 1907 zal de gezamenlijke reserve komen op 12.978.698,50 Te zamen f 14.088.948,50 In 1907 is als afgelost op de leeningen afgeschreven zoodat de som der leeningen op 31 De cember 1907 bedroeg. De resultaten van het boekjaar 1907 der Maatschappij voor Hypothecair Crediet in Nederland zijn gunstig te noemen. Verliezen werden niet geleden. Vijf executies waren noodzakelijk tengevolge van wan betaling van den debiteur. De opbrengst was ruim voldoende om de vordering wegens geleende gelden met rente en kosten te verhalen. Het totaal der in circulatie zijnde pandbrieven bedroeg op 31 December 1907 f 11.993.300,— tegen f 12.087.700,— op 31 December 1906. Het waarborgfonds vermeerderde met en bedraagt thans Het totaal bedrag aan reserve bedraagt. Aan geldleeningen werd in 1907 een bedrag afgesloten van De som der leeningen op 31 December 1907 bedroeg 15.859.300,- 35 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 816