35 30 f 13.032.175,43 f 13.161.000- 4 Algemeene Hypotheek- 80.400,— f 21.100,— 190.900,— 271.300 f f 13.089.100- 71.900,- 500,— Op 31 December 1907 was aan pandbrieven in omloop voor een bedrag van f 6.604.000,— Aan aandeelhouders werd 11 over hunne stortingen uitgekeerd. Aangaande de .Eerste Nederlandsche Hypotheékbrièfbank kan het volgende worden medegedeeld: Op ultimo December 1906 was het saldo der op hypotheek uitgezette geldenf 13.329.406,78 Gedurende 1907 werden hypotheken gesloten tot een bedrag van f 10.987.000,— 1.469.000,— 705.000,— f 13.161.000,— De verdeeling der gecreëerde 4% Algemeene Hypotheek- brieven is als volgt: 10987 stuks a f 1.000,— 2938 7050 398.600.- Te zamen f 13.728.006,78 In 1907 werd afgelost tot een bedrag van 695.831,35 Er was dus op ultimo December 1907 op hypotheek uitstaande Op ultimo December 1907 waren in omloop 4 Algemeene Hypotheekbrieven tot een bedrag van In portefeuille waren op §1 December 1907 Totaal gecreëerd aan 4 °/o Algemeene Hypo theekbrieven op ultimo December 1907 Op 1 Januari 1907 was in portefeuille aan gekochte brieven Ingekocht werd gedurende 1907 aan 4 °/0 Algemeene Hypotheekbrieven voor een bedrag vanf 212.000, waarvan wederom werd ver kocht voor een bedrag van Zoodat op 31 December 1907 nog in porte feuille was voor een bedrag van. Gecreëerd waren derhalve, zooals gezegd, op ultimo Decem- ber 1907, 4 Algemeene Hypotheekbrieven tot een bedrag van f 18.161.000, dat is dus minder gecreëerd dan het bedrag der hypothecaire vorderingen op dat tijdstip (vermeerderd met het bedrag der ingekochte onderpanden ad f 5.950,— en der 4% Algemeene Hypotheekbrieven bij het Algemeen Administratie en Trustkantoor in berusting gegeven ad f 160.000) f 37.125,43. I VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. T) n 100,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 818