I 1 jl 31 f f 5.933,685,— 7 De afgifte der 4 °/o Algemeene Hypotheekbrieven werd gedurende 1907 gestaakt en is in begin 1908 eerst hervat. Het dividend werd bepaald op 9 38 7653 6.375.527,50 441.842,50 811.678.53 41.803,67 27.804.16 2.252,— 823.426,04 i 866.009,89 1.248.296,86 5 87, 411i, 369|„ 105.847,12 23.770.831,062713 Omtrent de Stedelijke Hypotheekbank werd de Kamer het volgende medegedeeld: Gesloten werden hypothecaire leeningen tot een gezamenlijk bedrag van Afgelost werd voor een bedrag van Zoodat op 31 December 1907 aan hypothe caire leeningen een bedrag uitstond van Op 31 December 1907 was aan pandbrieven geplaatst een bedrag van f 5.895.700,—. Het dividend bedroeg f 7'/2 1 Januari 1907 bestonden n dat jaar werden gesloten wielen en werden de verzekerde be dragen door staking der premie- betaling met instandhouding overigens van het contract, verminderd met °odat op 31 Dec. 1907 bestonden van Eigen Hulp. contracten klom tot en der renteverzekeringen tot Het bedrag der jaarpremiën steeg in 1907 tot terwijl in dat jaar aan premiën in ééns bovendien werd gestort De bezittingen der maatschappij bedroegen op ultimo December 1907 f 11.365.641,315. Onderlinge Levensverzekering I ^]n' Bedrag. 7611 f 23.320.800,11 2645 f 1.696.529,15 155 1.140.650,58 Wat betreft de Eerste Nederlandsche Verzekerings-Maat schappij op het Leven en tegen Invaliditeit werd het volgende medegedeeld De reserve bedroeg op 31 December 1907 f 10 796.483,— tegen het voorgaande jaar10.039.828.34 Aan zekerheidsfonds komt op de balans voor een bedrag van f 360.000. In 1907 werd afgesloten voor een bedrag van f 3.022.536,55s aan kapitaalsverzekeringen en van f 108.965,44 aan rente verzekeringen, waardoor het bedrag der kapitaalsverzeke ringen na aftrek der royementen en door uitkeering vervallen f 24.748.675,56 w T) n 5 242.584,435 I Rentevorzekeringen. j Kapitaal verzekeringen. n VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. 35

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 819