f 35 32 97.433,- 57.231,6» 176.446.— 48.760.— 54.262,26’ 97.755,72 6.245,90’ 29.457,- 750.625,72 f 11.513.244,03 10.541.798,14 220.820,17 64.984.39’ 104.474,90 36.112,53 4.188,77 48.704,— 320.189,38 115.150,— 670.410,22 154.739,53 10.000,— 22.362,85 5.037,71 227.415,34 916,54 5 472.503,44 f 1.804.906,24 s December 1907. CREDIT. Zekerheidsfondsf Reserve uit premiën en winst 4.726.821,24 I Crediteuren Verkorte Balans op 31 DEBET. Effecten en inschrij vingen N. W. S. f 5.581.307,14 Leeningen onder verb. v. huizen en land. Van effecten polissen Gebouwde eigend. Inventaris Kas Gedepon. waarden Debiteuren. i ƒ11.513.244,03 Overlijden, gew. verzekering Overlijden, gem. verzekering In-leven-zijn ge mengde verz. In-leven-zijn ge wone verz. Lijfrenten Wed. en weezen pensioenen Afkoop v. con tracten Teruggaaf van prem. bij overl. Premiën wegens her verzekering Administratiekosten i Provisie aan agenten I Geneesk. onderzoek üitkeering aan aan deelhouders in het zekerheidsfonds Saldo707.420,70 i 1.804.906,24’ In 1907 werd: Premiën in ééns 222 928,24 Termijnpremiën 1 059.798,02 Polisgelden Interest en huur Uit keeringen wegens herverzekering VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. UITGEGEVEN AAN: 1 n n n r> ONTVANGEN AAN:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 820