I 35 i 36 voegden inspecteur noodig voorkomt, doelmatige maatregelen moeten worden genomen tegen verontreiniging door spuwsel. Het kwam de Kamer voor, dat dit voorschrift eenigszins scherper en meer algemeen kon worden geformuleerd en dat kon worden voorgeschreven, dat voor zooveel noodig maat regelen worden genomen tegen spuwen. II. tot denzelfden Minister, ten einde zijne Excellentie van advies te dienen in verband met een door zes vereeni- gingen hier ter stede tot Haar gericht verzoek om de oprichting van een Kamer van Arbeid voor het Handels-, Crediet- en Verzekeringswezen te bevorderen, met het volgende schrijven: In antwoord op Haar, hiernevens aangehaald, schrijven, hebben wij de eer Uwe Excellentie het volgende mede te deelen. Voor een juiste beantwoording der gestelde vragen kwam ons overleg met belanghebbenden gewenscht voor. Het bureau der Kamer belegde te dien einde een ver gadering, welke werd bijgewoond door afgevaardigden uit de besturen der zes vereenigingen, welke tot Uwe Excellentie het verzoek richtten tot oprichting eener Kamer van Arbeid voor het Handelscrediet- en Verzekeringswezen en van de Vereeniging van den Haagschen Geld- en Effectenhandel. Na hetgeen met bedoelde afgevaardigden werd besproken te hebben overwogen, meenen wij de door Uwe Excellentie gestelde vragen als volgt te moeten beantwoorden. 1. Hetgeen in het rapport eener enquête naar de arbeids toestanden onder de handels- en kantoorbedienden te ’s-Gra- venhage wordt medegedeeld, zoowel als wat ter aanvulling daarvan ter vergadering werd te berde gebracht, doet ons meenen, dat de oprichting eener Kamer van Arbeid voor het Handels-, Crediet- en Verzekeringswezen van vele zijden wordt gewenscht en dat in het bizonder onder de werknemers de behoefte daaraan wordt gevoeld. Wij mogen daarbij niet onvermeld laten, dat de afgevaardigden van het bestuur der Vereeniging van den Haagschen Geld- en Effectenhandel, welke echter in deze geen mandaat hadden doch hun per soonlijke opinie uitspraken, van oordeel waren, dat voor het door hen vertegenwoordigde bedrijf de behoefte niet was gebleken. Nochtans bedoelden deze heeren zich hiermede geenszins te verklaren tegen de oprichting. Een behoorlijke samenstelling werd algemeen mogelijk geacht. 2. In de op te richten Kamer zouden vertegenwoordigd moeten worden dezelfde bedrijven, welke daarin te Amsterdam I en Rotterdam zijn opgenomen. De omschrijving daarvan levert echter eenige moeilijkheid op. Zooals door Uwe Excel- VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. <r,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 824