I 44 Koophandel en Fabrieken te Rotterdam uitgebrachte advies voorkomt. Alleen is de toestand in Scheveningen in zooverre anders als te Vlaardingen, dat de kuipers hier in den regel ook in den slappen tijd in dienst kunnen worden gehouden. Vele andere bedrijven zijn geheel afhankelijk van het binnenkomen der schepen gedurende de visscherij dit binnen komen regelt zich hier naar eb en vloed, zoodat het op alle tijden van den dag en van den nacht kan geschieden. Het eenig streven van de geheele bemanning is dan zoo snel mogelijk weder in zee te komen, daar een verzuim van eenige dagen bij iedere binnenkomst ten slotte een geheele reis minder ten gevolge kan hebben. De lading moet dus onmiddellijk worden gelost evenals de vleet. Het w’antdrogen is afhankelijk van de weersgesteldheid. Waar bovendien door de uitbreiding van het bebouwd deel van Scheveningen steeds minder grond, daarvoor geschikt, beschikbaar is, moet ook in dit bedrijf in den drukken tijd op alle uren kunnen worden gewerkt. Op de sleephelling, waar de schepen bij hoog water op moeten worden gehaald, heerscht in het volle seizoen en by het gereedmaken voor de visscherij groote drukte. Ook voerlieden, taanders en haringtelders zijn afhankelijk van het binnenkomen der schepen. Een uitbreiding van het getal arbeidskrachten zou niet mogelijk zijn, omdat in vele takken zekere vakkennis noodig is en bovendien deze drukke tijden slechts gedurende een deel van het jaar en ook dan nog met tusschenpoozen voorkomen. Mocht dus voor üwe Excellentie een beperking van den arbeidsduur als in Haar schrijven uiteengezet worden voor gesteld, dan zou gedurende de maanden Mei en Juni, wanneer de schepen voor de haringvisscherij worden gereedgemaakt en van Augustus tot eind November, wanneer de vangsten in hoofdzaak worden aangebracht, op ruime schaal dispen satie moeten worden verleend. O. i. zal echter bezwaarlijk een regeling zjjn te maken, welke niet in de praktijk tot groote moeilijkheden aanleiding zou geven. De werklieden, welke ons inlichtingen verschaften, wenschten zulk een regeling niet. Voor een groot deel wordt de in deze bedrijven verrichtte arbeid als stukwerk betaald. Moet dus af en toe eens langer worden gewerkt, dat brengt dit voor de betrokken werklieden ook financieel voordeel mede, dat zij niet gaarne willen missen. V. tot Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage naar aanleiding van hunne aanbieding aan den Gemeenteraad van verschillende ontwerpen voor de verbouwing en uit- 35 VERSLAG DER KAMER V. KOOPHANDEL EN FABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 832