1 i 36 I- fr'. g 2 Toestand van het Gebouw. Toestand van het ameublement. Hieromtrent valt niets te vermelden. Het gebouw werd op de gebruikelyke wijze onderhouden; betere reiniging der bovenlichten in de zalen op de boven verdieping is gevraagd. Wethouder. Leden van den Gemeenteraad. Ingezetenen van ’s-Gravenhage. Met het Bestuur der Vereeniging voor het oprichten van een Museum voor Moderne Kunst werd overleg gepleegd, omtrent het behangen der zaal voor Moderne Kunst en der groote benedenzaal. De Heer W. J van Sandick, sedert 8 October 1897 Lid onzer Commissie, zag zich verplicht om gezondheidsredenen af te treden als Lid van den Gemeenteraad en dientengevolge ook deze Commissie te verlaten. Vol ijver nam hij deel aan onze werkzaamheden. Met het ambt van Penningmeester bekleed, behartigde hij tot de laatste dagen zijns levens de hem toe vertrouwde belangen. Eenige dagen na zijn aftreden overleed hijbij zijne be grafenis op 12 September, werd onze Commissie vertegen woordigd door den Onder-Voorzitter en den Secretaris. Toestand der verzamelingen en van het Archief. Van de uitbreiding der verzamelingen door schenking, aan- koopen, bruikleen enz. blijkt hierna onder „Aanwinsten”. De Commissie is thans samengesteld als volgt: Voorzitter, G. de Wijs, Onder-Voorzitter, Mr. W. J. Snouck Hurgronje, Penningmeester, P. J. van der Burgh, Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers. D. F. Scheurleer, Secretaris: J. M. Bouscholte Adj. Commies ter Gemeente secretarie. De vacature op 2 September in onze Commissie ontstaan door het aftreden van den Heer W. J. van Sandick als Lid van den Gemeenteraad, werd vervuld door de benoeming van den Heer P. J. van der Burgh, die zich deze be noeming liet welgevallen en bereid werd gevonden zich met het Penningmeesterschap te belasten. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 845