36 Het archief wordt geregeld bijgehouden. Met behulp van rentelooze voorschotten van f 1500.door de Vereeniging Rembrandt en van f 250.door ons medelid Jhr. Mr. de Stuers welwillend verstrekt, kon de Jaarrekening sluiten met een saldo van f 32.61. Den Directeur werd verlof tot afwezigheid van 4 Mei2 Juni verleend. Acht 17-eeuwsche tapytkussenbladen weiden geheel her steld door de firma Maus Laforêt te Parijs; het verdere opmaken der kussens werd opgedragen aan de firma L. L. Mulder, alhier. Alle kussens zijn thans gerestaureerd. Wij herhalen in dit verslag onzen dank aan Mr. A. L. E. Ridder de Stuers, Buitengewoon Gezant en gevolmachtigd Minister der Nederlanden te Parijs, voor zijne hooggewaar deerde voorlichting en bemiddeling in deze. Hoewel enkele schilderden herstelling behoeven, kon, ook om financiëele redenen, daarmede in dit verslagjaar geen voortgang worden gemaakt. Op deze aangelegenheid en op noodzakeljjk herstel van vele lijsten blijft echter onze aan dacht gevestigd. De geldmiddelen waren niet voldoende tot dekking dei’ uitgaven. Het saldo van den dienst 1906 bedroeg f 974.47s, de ver koop van catalogi gaf eene opbrengst van f 162.50, het subsidie der gemeente bedroeg weder f 2500.— samen f 3636.975. De uitgaven, totaal f 5354.36, waren verdeeld als volgt: AankoopenPortret van D. A. C. Artz, door M. Maris, f 3520.— een schilderijtje door J. J. v. d. Sande Bakhuizen, f 250. portret van S. Verveer f 75.—. Haagsch porcelein, f 150.—. Prenten en boeken f95.43.—Herstelling der kussens f932.96. Loonen f 89.—. Huishoudelijke en andere kleine uitgaven f 241.97. In de samenstelling van het personeel kwam geene wijzi ging; zeer betreurt onze Commissie het overlijden van Mejuffrouw Witte (op 2 April 1907) die haren echtgenoot, den concierge, trouw bij stond in de zorgen voor het uiterlijk aanzien van het Museum. 3 VERSLAG GEMEENTEMUSEUM. Toestand der Financiën. Personeel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 846