36 i 5 enz. B. Verzameling Voorwerpen van Geschiedenis en Kunst. a. Tm geschenke werd ontvangen: Van de Vereeniging tot het oprichten van een Museum voor Moderne Kunst: Optrekpaarden te Scheveningen, Brons, door Char les van Wijk. Door tusschenkomst van Generaal-Majoor Jhr. Mr. W. V. R. K. Baud, Oud-Commandant der d.d. Schutterij te’s-Gra- venhage, na opheffing dier Schutterij met 1 Augustus 1907 Een verguld-zilveren bokaal, door Z. M. Koning Willem III op 14 September 1876 vereerd aan het Korps Officieren dier Schutterij, (Koningsprijs behaald door den Eersten Luitenant van het Korps Jhr. Mr. J. H. van Reenen), Twee zijden vaandels, der Haagsche Schutterij; den 15 Juni 1815 uitgereikt door de Douairière Hertogin van Brunswijk. b. Aangekocht werd: Een Haagsch porceleinen koffiekan. C. Verzameling Prenten, afbeeldingen Ten geschenke ontvangen Van den heer A. Sassen, alhier: -De Oeconomische Tak” te Haarlem, onderdeel van de Maatschappij tot bevordering van Fraaie Kunsten te ’s-Graven- hage. Vergadering op 15 September 1778, gravure, door S. Fokke. Van Dr. H. E. van Gelder, Archivaris dezer Gemeente Plattegrondteekening van ’s-Gra venhage, in 1570, als voren in 1597, met betrekking tot .De Draperye in Den Haag”. Lichtdrukken. Van Jhr. Mr. V. E. L. de Stuers: Keizer Augustus in Den Haag. Photographic naar de schilderij door D. Bouts in het Museum Stadels Institut te Frankfort, (afbeelding van het Grafelijk Hof en de Gevangen poort) met bijschrift van den schenker. Van den heer A. O. van Kerkwijk, alhier: Afbeelding eener zilveren gedenkpenning op J. Colerus, 1695. Lithographic. Van het Departement van Waterstaat: Besch rij ving van de Grafelijke Zalen op het Binnenhof. Album, in opdracht van den Minister van Waterstaat, samengesteld door de Commissie van advies en uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der Bouw kunst; 1907. 5 VERSLAG GEMEENTEMUSEUM.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 848