37 9 Personeel en oefeningen. der voorgenomen reorganisatie werden reeds Het brandweercorps bestond op 81 December 1906 uit: 1 Commandant. 1 Eerste Brandmeester. 2 Telegrafisten. 2 Hoofdbrandwachten le klasse. 7 2e 1 Machinist. 2 Brandwachten-hulpmachinist. 1 kraandraaier. 30 Brandwachten le klasse. 20 2e In de op het einde van het vorige verslagjaar bestaande vacature van machinist voor de stoomspuit te Scheveningen werd voorzien door aanstelling van een hulpmachinist. Op verzoek werd eervol ontslag verleend aan één brand wacht le klasse en één brandwacht 2e klasse, dientengevolge werd één brandwacht 2e klasse bevorderd tot brandwacht le klasse en werden nieuw aangesteld 2 brandwachten 2e klasse. Uithoofde dit jaar aangesteld één telegrafist en 7 brandwachten 2e kl.; bevorderd tot hoofdbrandwacht 2e, kl. één hulptelegrafist en één brandwacht le klasse en tot brandwacht le kl. negen brandwachten 2e klasse. Tengevolge van de aanstelling van dit meerdere personeel kon op 3 November de nieuwe dienstregeling ingaan, waarbij den manschappen na 3 dagen dienst, inplaats van vroeger na 4 dagen dienst, een vrijen dag werd verleend. De gezondheidstoestand van het personeel was zeer gunstig, ziek waren gedurende 164 dagen één man. 39 twee 9 drie Het gedrag der manschappen was zeer goed, straffen wegens bepaald ernstige vergrijpen tegen de discipline be hoefden dit jaar niet opgelegd te worden. De oefeningen met blusch- en reddingsmaterieel, zoomede oefeningen in het uitschakelen van gedeelten van het boven- grondsche net der electrische tram, hadden geregeld plaats. Voortgegaan werd met het geven van les in „Eerste hulp bij ongelukken” en met den herhalingscursus daarin voor hen, die reeds een volledigen cursus doorloopen hadden. Driemaal werd dit jaar door manschappen van het perso- VERSLAG BRANDWEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 863