I 37 12 Brandputten en Brandkranen. Brand weertelegraaf. Het aantal brandkranen in de publieke straat werd met 116 stuks vermeerderd en bedroeg op 31 December 2537. Op denzelfden datum waren in de Gemeentegebouwen 120 en in de Rijksgebouwen 304 binnenbrandkranen aan wezig. Op de brandkranen in de Rijks- en Gemeentegebouwen met daarbij behoorende slangen en straalpypen werd voort durend toezicht gehouden. Het aantal brandputten „Systeem Stang”, noch die, welke door middel eener buisleiding met grachtwater in verbinding staan, onderging verandering en bedraagt alzoo respectieve lijk 59 en 34. Op post Scheveningen 600 M. linnenslang met gummivoering van S’/z"- 600 van 2'/2". Op de slangenwagens der politie en militairen 346 M. linnenslang met gummivoering van 2!/2”. 810 van 2'/2". Dus totaal: 7212 M. slang voor brandblussching en 425 M. slang voor oefening. Voor de binnenbrandkranen in de Gemeentegebouwen is aanwezig eene reserve van 320 M. linnenslang van V/2". De door werkzaamheden in den grond, ten behoeve van andere dienstvakken, of door slijtage ontstane beschadigingen aan de brandweerkabels werden steeds zoo spoedig mogelijk hersteld, zoodat de dienst daardoor niet gestoord werd. Ook de directe telefoonkabel tusschen het Centraalstation en het Pompstation der Duinwaterleiding werd van eenige daarin onstane fouten gezuiverd. De telegraaf-inrichtingen in Kazerne en posten werden door het aanbrengen van zwakstroom verzekeringen tegen beschadiging door sterkstroom beveiligd. De, in het vorige jaar aangevangen verandering der brand schellen in de Ryks- en Gemeentegebouwen werd dit jaar voltooid, zoodat nu alle deze schellen voorzien zijn van een morsesleutel, eene aftrekinrichting en eene sluiting gelijk aan die der buitenbrandschellen. In het theater-gebouw van het K. Z. B. Genootschap werd nabij het tooneel een binnenbrandschel geplaatst en aan het telegraafnet verbonden. VERSLAG BRANDWEER. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 866