BJjlage 38 Beheer. 1°. 2°. VERSLAG betreffende, den Telephoondienst der gemeente 's-Gravenhage over 1907. In dc samenstelling der Commissie van Bijstand in het beheer van de Gemeente-Telephoon werd wijziging gebracht door het kiezen van den heer E. Edersheim Bzn., in plaats van het bij de periodieke verkiezing voor den Gemeenteraad afgetreden raadslid, den heer Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel. Tot Voorzitter dezer Commissie werd wederom aangewezen de Wethouder G. de Wijs. Door de instelling van de afdeeling Verificatie werd het onderzoek der te betalen rekeningen door den Voorzitter en een der leden der Commissie niet meer noodig geacht en de betreffende zinsnede in art. 4 der Verordening, regelende het beheer der Gemeente-Telephoon, bij Raadsbesluit van 11 Februari 1907 geschrapt. Toename der aansluitingen. In het afgeloopen jaar meldden zich 1013 geabonneerden aan, waarvan 1003 voor aansluiting op het Centraal-bureau en 10 voor een particuliere lijn. In vergelijking met het voorgaande jaar was de toeloop wederom grooter. In 1906 bedroeg het aantal aanmeldingen voor aansluiting op het Centraal-bureau 926 of 77 minder dan in het afgeloopen jaar. Het gemiddeld aantal aanmel dingen steeg van 70 in 1905 en 77 in 1906 tot 83 in dit jaar. Behalve in de maanden Mei, Juni en November, waarin resp. 4, 3 en 14 aanmeldingen minder waren dan in dezelfde maanden van het voorgaande jaar, was de toeloop ook voor elke maand grooter. Deze aanmeldingen waren over de verschillende maanden verdeeld als hierachter aangegeven. w

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 868