38 5°. Centraal-bureau. In de installatie van het Centraal-bureau deed zich slechts één fout van eenigen om vang voor: op 27 Juni bleek dat de aanhoudende vochtige weersgesteldheid invloed had op een deel der kruisverbindingsdraden, zoodat deze onderling con tact kregen en een honderdtal geabonneerden plotseling ge stoord waren. Flink stoken in de omgeving van het kruis- verbindingsrek en vervanging der aangetaste draden deed de storingen nog denzelfden dag opheffen. 31 Juli gaf een hevig on weder aanleiding tot verhooging van het storingscijfer. Het onderhoud der koorden voor de tafels werd grooter; het aantal dat verwisseld moest worden bedroeg 8239, of 686 gemiddeld per maand, tegen 7316 en 609 over 1906. In de laatste maanden werden proeven genomen met de bekleeding dier koorden achter den stop met geprepareerde kattendarmendeze proeven gaven goede resultaten, zoodat besloten werd alle koorden daarvan te voorzien. Van de oproep en koordrelais en contact-sleutels werden geregeld de contactpunten nagezien en schoongemaakt. De accumulatoren-batterijen werden geregeld om beurten, na 6 dagen dienst gedaan te hebben, geladen en bleven in goeden staat. Door het steeds toenemend verkeer en daardoor meerder stroomverbruik werd het wenschelijk tot uitbreiding der batterijen over te gaan. Besloten werd een nieuwe, derde, batterij van 1450 Ampère-uren bij te bouwen en de twee bestaande batterijen te vergrooten van 1088 Ampère-uren op 1450 Ampère-uren. Voor de derde batterij werd bereids onder het marmeren schakelbord der bestaande batterij een kleiner aangebracht, waarop omschakelaar en zekeringen zijn gemonteerd, 'die met de bestaande inrichting voor lading en ontlading ver bonden werden. Een geleiding van roodkoperen staven van 50 X 20 m.M. werd door de batterijkamer gelegd. Het aantal kabels, dat in de kabelschacht is binnengebracht, werd met 4 kabels, te zamen houdende 1232 dubbeldraden, vermeerderd, zoodat thans het totaal aantal ingebrachte dubbeldraden 7123 bedraagt. Voor deze uitbreiding werd het noodig een gedeelte van het tweede ‘kruisverbindingsrek op te stellen. Drie bliksem- afleiderstrooken voor 100 dubbeldraden werden daarop reeds aangebracht. De in het jaar 1906 aangevangen uitbreiding van het Cen traal-bureau moest, wegens onvoldoende toezending van de benoodigde instrumenten en onderdeelen door de firma L. M. VERSLAG DER GEMEENTE-TEEEPHOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 874