J I I I I 38 8 I I I i Ericsson Co., worden opgeschort van 5 Februari 5 Maart. Drie nieuwe tafels werden geplaatst en verbonden met de reeds gestelde relaistafels De multiple-matten van de be staande tafels werden verlengd over de drie nieuwe tafels en de voor de te plaatsen party-line-tafels benoodigde tus- schen-tafel met hoek-annexe werd gesteld. Aangezien het paraffineeren der bureau-kabels niet het gewenschte resultaat opleverde, en zich weder nieuwe fouten voordeden, werd besloten alle kabels te vervangen door een in België en Engeland met succes gebruikt wordende soort voorzien van een betere isolatie der draden onderling en be schermd tegen vocht door theelood en geprepareerd papier. Deze kabels zijn van bijzonderen vorm en dikker dan de eerst gebruikte, zoodat kabelkokers en lokaalvelden eenige veranderingen moesten ondergaan. Aangezien meer verbindingslijnen met het Rijkstelephoon- kantoor moesten aangebracht worden, was het noodig de t weede sectie der multiple-tafels daarvoor in te richten, hetgeen een opschuiving van alle sectie’s tengevolge had. Tevens werd achter de seintafels een relaiskast geplaatst voor de oproep- relais der nieuwe sectie voor intercommunaal verkeer, waarin ook tevens de relais van de bestaande sectie werden gebracht, daar deze altijd lastig te bereiken waren voor eventuëele herstellingen. De sectie-verandering en het vervangen der bureau-kabels gaven aanleiding de nummering op de sectie’s, die bij de uitbreiding van 1905 onregelmatig moest geschieden, thans goed te regelen. Deze kabelvervanging en omzetting eischte tijdelijke vrij making der tafels; de verbindingen der geabonneerden werden op de nieuwe tafels tijdelijk overgebracht, zonder dat de geabonneerden daarvan eenige stoornis ondervonden; 5 der 8 tafels zijn reeds geheel van nieuwe kabels voorzien. Ook werden alle bureau-kabels tusschen kabelschacht en kruis- verbindingsrek door nieuwe vervangen. Fouten deden zich daarin nog niet voor. Door den overgang van de electrische stroomlevering van de firma Siemens Halske op het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf werd het noodig de geheele lichtinstallatie om. te bouwen. Het hoofdschakelbord en de kleinere verdeelbordjes werden alle gewijzigd en de noodige leidingen bijgebracht, de booglampen op de Seinzaal werden vervangen door 3 hang- lichten, elk van 5 Osram-lampen, de lilliputlampen op de Splitsingkamer door 7 hanglichten, van elk 1 Osram-lamp, terwijl op de diverse kantoorlokalen en vestibules, waar Nernstlampen waren aangebracht, thans ook hanglichten van 1 of 3 Osram-lampen geplaatst zijn. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 875