38 11 8». Twee 2e klerken, ieder. Een Magazijnmeester Een Controleur. Een Concierge Twee Geldophalers, ieder I Een Bode Een Magazijnknecht 600,— 700,— 600.— 650,— 1700,— 1500,— 1000,— 700,— Directie. Directeur Administratie. ';en Boekhouder Adj.-Boekhouder ie klerk 2e klerken, ieder Met ingang van 1 Januari werd voor den tijd van één jaar benoemd tot hulp-opzichter P. J. van Oostveen en tot con troleur de lijnwerker J. C. van Nunen. De voor den tijd van één jaar benoemde 2de klerk H. Th. Schermers werd met ingang van 16 Juni in vasten dienst aangesteld. Tot concierge, in plaats van J. Th. de Vos, wien met in gang van 1 Juni eervol ontslag werd verleend, werd met ingang van 10 Juni benoemd L. H. G. van Beljouw, meter- reparateur bij de Duinwaterleiding. Met ingang van 1 Juli werd tot magazijnknecht op een jaarwedde van f 650 f 850 benoemd de hulp-lijnwerker M. de Boer. Deze betrekking werd bij Raadsbesluit van 27 Mei in de Verordening, regelende het beheer der Gemeente- Telephoon (Verz. No. 11 van 1903) opgenomen. De voor den tijd van één jaar benoemde schrijver B. A. J. C. Giesen werd met ingang van 6 Augustus in vasten dienst aangesteld. De nachtportier N. J. H. Rotteveel werd met ingang van 1 Juni tot bode benoemd. Krachtens Raadsbesluit van 25 November werd in de Ver ordening, regelende het beheer der Gemeente-Telephoon 'Verz. No. 11 van 1903) opgenomen de betrekking van Ingenieur op een jaarwedde van f 2500—f 3500.en met verhooging om de drie jaren met f 200. Met het geneeskundig onderzoek krachtens art. 36 van het Werkliedenreglement en art. 12 van de Pensioenverordening bleef belast Dr. R. A. J. Snethlage. Voor mutatiën in het personeel der telephonisten wordt verwezen naar onderdeel 10 van het verslag. Het personeel bestond op 1 Januari 1908 o. m. uit: Berekend naar het gemiddeld getal aangeslotenen, zijnde 4678, bedroeg het aantal storingen per aangeslotene: Binnen het Centraal-bureau 0,411 Buiten 1,659 Totaal .2,07 Personeel. VERSLAG DER GEMEENTE-TE1.EPH00N. Jaarwedde. f 4500,— Jaarwedde. 600,— 1000,— 1000,— n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 878