r I 38 a u 16 Concessie. 15°. een 13°. Hulpbureel Voorburg. Het aantal geabonneerden te Voorburg en Rijswijk bedroeg op 1 Januari resp. 51 en 49 en op 31 December resp. 51 en 59, in totaal 10 meer dan in het voorgaande jaar. 1 14°. Aansluitingen buiten het concessiegebied. Bij Raadsbesluit van den 16den September werd machtiging verleend om met het Rijk een overeenkomst aan te gaan om perceelen, gelegen buiten het concessie-gebied van de Gemeente-Telephoon, aan het telephoonnet aan te sluiten, met dien verstande, dat de lijnen van het Centraal-bureel tot de grens van het concessie-gebied door de Gemeente en van die grens tot de betrokken perceelen door het Rijk worden gemaakt en onderhouden. 1 ■?l 16°. Telephoongids. De levering van de telephoongids voor het tijdvak van drie jaren werd bij inschrijving gegund aan de laagste inschrijfster, de N.V. Drukkerij „Luctor et Emergo”. De verschijning van de gidsen Nos. 9 en 10 gaf, tot groot ongerief voor den dienst, aanleiding tot klachten. Maatregelen werden genomen om die klachten in het vervolg zooveel mogelijk te voorkomen. 17°. Uitbreiding. Het kabelnet werd in het afgeloopen jaar uitgebreid met 4 nieuwe hoofdkabels, n.l. één van 329 d.dr., één van 259 d.dr.. één van 301 d.dr., en één van 343 d.dr. Verder werd een gedeelte van de bestaande reserve van voorgaande jaren uit gelegd naar verschillende opstijgpunten en eenige verbindings- kabels gelegd. Als gevolg van vorengenoemde uitbreiding werden enkele verbindingskabels en ondergrondsche verdeelkasten buiten gebruik gesteld en enkele kabels verlengd. In verband met mogelijke verdere uitbreiding werden enkele opstijgpunten op gebouwen, die met 14 draden op de nieuwe kabels werden verbonden, reeds van af den voet van het gebouw tot het eindpunt ingericht voor 28 d.dr. Van de Commissie voor de telephoonconcessiën, ingesteld bij Koninklijk besluit van 15 Januari 1907, No. 17, weidden 9den December een ontwerp-concessie ter beoordeeling ontvangen. VERSLAG DER GEMEENTÉ-TELEPHOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 883