•1 38 FINANCIEEL OVERZICHT Gemeentelijken Telephoondienst te s-Gravenhage over het dienstjaar 1907. 1 Burgemeester en Wethouders merken op, dat de rekeningen van de bedrijven over 1907 voor de eerste maal aansluiten op een begrooting van de bedrijfsuitkomsten, in tegenstelling van de vroegere begrootingen van inkomsten en uitgaven. Hierdoor zijn eenige cijfers anders gegroepeerd dan op vorige rekeningen. Het batig slot bedraagt rond f 82.000,— tegen f 71.000, in het vorige jaar. De toename bedraagt dus rond f 11.000,— IB’/z tegen f 12.000,— 20 °/o) in het vorige jaar. De voornaamste bate, abonnementen, is zoowel van 1905 op 1906 als van 1906 op 1907 toegenomen met rond f 54.000, (zijnde ruim 23'/2 °/o voor 1905/6 en 19 voor 1906/7). Bij een vergelijking van de winst- en verliesrekeningen over de jaren 1906 en 1907, trekt de aandacht de vermeer dering van den post afschrijvingen met f 17.700,ver meerdering, welke geheel het gevolg is van de verhooging der afschrijvingsprocenten. Tot 1907 werd namelijk afgeschreven op de bezittingen, welke aanwezig waren op 31 December van het jaar, waarover de afschrijving liep, dus ook op de in dat jaar gemaakte werken. In 1907 is voor de eerste maal afgeschreven op de aanschaffingswaarde der bezittingen, welke op 1 Januari van dat jaar aanwezig waren, welk stelsel juister voorkomt en ook bij alle andere bedrijven thans gevolgd wordt. Dienten gevolge is in 1907 op dezelfde bezittingen afgeschreven als in 1906. behoudens een paar posten, die in 1906 geheel afgeschreven .waren. De exploitatie-uitgaven stegen van f79.731,—op f89.614, dus met ongeveer 12’/z °/o> en wel: 'wl 1 *51 II VAN DEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 890