I 38 20 algemeene onkosten met f 4123, bijzondere expioitatie-kosten met f 5560, onderhoud gebouwen en spreekcellen met f 199, De stijging van de meeste dezer uitgaven houdt verband ■met de uitbreiding van het bedrijf. De wedden der telephonisten stegen met f 3713,— of ruim 23 °/o, die der overige ambte naren met f 3344,—, of ruim 14 °/o. De daling van den post „schoonhouden gebouw” is te verklaren uit het nog niet ingekomen zijn van de rekening van Gemeentewei ken, die van den post „tijdelijke hulp” uit het vervallen van een tijdelijken teekenaar, de stijging van den post „rijwielen” met f 900,— uit de aanschaffing daarvan voor de storing- zoekers. De verhooging van de uitkeering aan de Gemeente van 10 ets. den M1. kabel tot 25 ets. veroorzaakte een vermeer dering van dezen post met f 8.469,— door de uitbreiding van het kabelnet vermeerderde hij bovendien met f2.758,—, zoodat de geheele post steeg van f 5.646,tot 16.875,—. Omtrent de overige posten der winst- en verliesrekening zij slechts opgemerkt, dat de post „telephoongids” van een verlies in 1906 ten bedrage van f925,— veranderd is ineen bate in 1907 van f 311,—, door een vermindering der kosten en meerdere opbrengst van het meer dan eens plaatsen van namen. Het recht van aansluiting is niet meer, gelijk ten vorige jare, onder de winsten gebracht, omdat Burgemeester en Wethouders van oordeel zijn, dat deze bate als buitengewoon is te beschouwen. De opbrengst is mitsdien aan aanleg be steed en verantwoord onder dezen post op het actief der balans. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 891