38 af: opbrengst oud materiaal f Verwerkte materialen. Betaalde arbeidsloonen Leggen van kabels Montagekosten kabels. Telephoontorens met fund, en kasten Uitbreiding Centraal-Bureau Uitbreiding Accumulatoren batterij Grondduiker Laakhaven Kantoormeubilair Dak Directiekeet Telephoon-automaat 1.987,92 872,— 879,— 81,— 65,— 21.461,19 62.674,49 5 9.273.08 5 24612.21 3.500,— 141.883,375 zoodat de Balanswaarde per 31 December 1907 bedraagtf 1.244.150,65 f 300.117.04 f 1.387.148,305 1.114J38 f 1.386.034,02 s In overeenstemming met de begrooting moet hierop worden afgeschreven f 118.379,375 terwijl aan vergoeding in de kosten van aanleg van nieuwe aansluitingen nog wordt af getrokken de opbrengst v./h. recht van aansluiting 23.504,— VERSLAG van den Accountant betreffende de admini stratie van den Gemeentelijken Telephoondienst van ’s-Gravenhage over het dienstjaar 1907. Ik heb de eer U hiermede te verklaren, dat ik de Boek houding van den Gemeentelijken Telephoondienst van ’s-Gra venhage over het dienstjaar 1907 heb nagezien en dat de in afdruk hierbij gevoegde Balans en Verlies- en Winstrekening daarmede in overeenstemming zijn en een juist beeld geven van den finantiëelen toestand van het bedrijf op ultimo Decem ber 1907 en van de resultaten van het afgeloopen boekjaar. Het volgende moge dienen als toelichting tot die stukken ACTIVA. Aanlegf 1.244.150,65 Op de vorige Balans kwam dit hoofd voor metf 1.087.031.265 Sedert werd voor uitbreiding besteed 174.711,14 n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 893