38 f 598,32 75,06 188.821,94 104.610,905 67.976,49» 225.456,35 293.432,84» 389,81 457,15» Hiervan werd verstrekt voor: Aanlegf Exploitatie Werken voor Derden Gereedschappen f 3.898,15» 673,38 4.571,53» 174.711,14 8.042,11» 5.470.36» 598,32 846,97 3.724,56 5 De kostprijs van den voorraad aan het einde van het vorige dienstjaar wasf In 1907 werd verstrekt uit het magazijnf en buiten het magazijn om aangekocht Hierop werd afseschreven in 1906 10% over f 3.898,15» f in 1907 10% 4.571,53» zoodat de Balanswaarde thans is f In Bijlage A zijn de détails der afschrijving opgenomen. Kasf 3125,57» Geeft aan het bedrag in kas, in overeenstem ming met het kasboek. Gemeente- Ontvangerf 20000, Dit bedrag was blijkens het rekening- courantboek, door den Gemeente-Ontvanger afgeteekend, ter beschikking van den Directeur van den Gemeentelijken Telephoondienst. Debiteurenf 3.570,18» Van het Rijk, Gemeenten en particulieren te vorderen, wegens abonnementen, recht van aansluiting en verrichte werkzaamheden en gespecificeerd in Bijlage B. Magazijnf 104.610,90» Volgens de vorige Balans was de waarde van den voorraad op 31 December 1906 In den loop van 1907 werd aangekocht voor f I 23 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPH00N. n Blijft welk cijfer met den inventaris overeenstemt. Opbrengst spreekcellen f 542,69 Geeft aan liet bedrag eerst na 31 December 1907 in de kas gevloeid, doch dat nog ten bate komt van het afgeloopen dienstjaar. Gereedschappenf 3.724,56 -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 894