38 r f 24 PASSIVA. 1.178.706,— f 137.336.97 6.046,22 9.863,66 5 f Thans moet worden afgelost een bedrag, gelijk aan de afschrijvingen in 1907 ad 213,675 444.05 5 137.994,70 39.761,65 16.875,— 1.000,— 118.379,37 5 400,- 176.416,02 5 42.658,855 1.136.047,145 176.416,02 s Zegels f 231,05 De waarde van den voorraad plak- en formaatzegels, volgens opgemaakte lijst. Gemeente ’s-Gravenhage f 139,493,14 De Gemeente heeft te vorderen voor: Rente Vergoeding voor kabels Vergoeding voor beheer Aflossing 1907 Huur grond Loosduinsche kade welke som echter verminderd moet worden met Rente in rekening-courant 1907 f Onbetaalde declaraties van den Gemeentelijken Telephoon- dienst over 1907 Transporteeren 15.909,885 f Kapitaalf 1.017.667,77 Volgens de vorige Balans bedroeg het kapitaal, dat de Gemeente in het bedrijf had f Hierop werd alsnog afgelost het bedrag, dat in 1906 minder werd afgelost dan afgeschreven afschrijvingen in 1906 f 100.680,23 aflossingen in 1906f 58.021,37s 118.379,375 1.017.667,77 Zoowel door de goedkeuring van de Begroeting, als by latere Raadsbesluiten zijn gelden voor de uitbreiding van het tele- phoonnet beschikbaar gesteld, doch tot ultimo December 1907 is daarvan geen gebruik gemaakt behoeven te worden. Tot dusver is de kapitaalrekening dan ook niet daarmede verhoogd. Crediteurenf 137.994,70 Aan verschillende leveranciers is verschul digd, blijkens specificatie in Bijlage C. f Verder was er nog te betalen: aan arbeidsloonen premiën wed. en weezenpensioen VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. n n J»

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 895