38 Transport f 12.429,07 8.934.305 3,244,96 s f f 345.793,59 311,43 s 947.36 s 345.793,59 naam in den f 1.420,93 11,50 f 1.432,43 249.80 f 12.179,27 341.289,82 s 1.120,99s Blijft waarvoor is besteed aan Materialen Arbeidsloonen Diversen f 5.470,363 3.173,21 290,73 Werken voor Derden f 3.244,96s Er werd aan derden in rekening gebrachtf Hiervan moet echter gereser veerd worden voor onafge- loopen werkzaamheden, waar voor reeds betaling werd ont vangen Latende als winst -- Telephoongids f 311,43 s Er werd ontvangen voor het meer dan één maal plaatsen van een gids Verkoop van gidsen Samen terwijl de kosten waren: Druk- en bindloon f 973,375 Bezorgloon 147,62 Diverse baten Totaal der winsten VERLIEZEN. Exploitatie-uitgaven f 89.614,56 5 Er werd besteed aan: Algemeene kosten f 43.833,00 3 Bijzondere exploi tatiekosten 44.960,615 Onderhoud gebou wen en spreek cellen 820,945 - f 89.614,565 van welk bedrag specificatie is te vinden in Bijlage E. Uitkeeringen aan de Gemeente f 17.875, Transporteeren f 89.614,563 26 VERSLAG DER GEMEEXTE-TELEPHOON.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 897