3 s 1 s I 38 38 BATEN. LASTEN. 1 1 41 I. i 3 t. van 3 Juni 1907. I >)f r 32 88 VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. VERSLAG DER GEMEENTE-TELEPHOON. Begroot op AARD DER LASTEN. AARD DER BATEN. f f f 378 376,44 51 4727,67 17000,- II. i Henle ran kasgeld III. 6046,22 f f 93,- 27. Diversen. f B. Bijzondere exploitatiekosten. 2. Diverse baten VII. VIII. t. Onderhoud gebouwen en spreekcellen f f 399341,48 IX. f II. i Bente f f f t f 5525.- 5525,- 1000, 1000, f f' f f f f 1432,43 1432,43 I 947,36» 947,365 f f f f 43411,76 43411,76 7286.14 f 7286.14 I f 328,075 f10538,46 Memorie. Memorie. f f 847,36 847,365' f f 1302,24 f 1302,24 432.43 432,43 f 1st voor gesprekken in publieke 14: f f 26326,44 1DUU,- 2000 500,- j f f Werkelijke baten. 2000,— f 200,- 2200,- Meer dan toege staan is. f 1239,365 139,69 f 1379.055 Meer dan Mindere begroot is. i begroot 760,63*1 60.31 I 820,945 f 147841,48 251500,- 23350,— 154,- 23504,- 800.— 2700.— 1000,- 4500,— 12000,— 20010,— i 8000,— 4000,— 450,— 26800,- 71250,— I I f 43,13 80,60 4027 149,97 68,67 70,66 28525 83,945 f 10850,- 154- f 11004,— Begroot op - f 44714,- j f 44714,- I 4) 593,- 965 - >121.27 7679,27 j 1761.14 i 1761.14 f 12500,- Memorie. S)f 12500,- 4500,— I 4354,58 j f 325375,- f 334003,685j f 12557,46 I I 6046,22 f 6046.22 j f 6046,22 I f f 1393,— 3665,— I 7121,27 j f 12179,27 f W erkeiyke lasten. f 303875,- f 300091,64* f - 29557,46 12557,46 Minder dan toege staan is. Opbrenai spreekgelegenheden 1- Telephoongebouw c.a. 2. Spreekcellen f i n Memorie. bybehoorende nevenzaken. 1. Enkelv. aansl 2. Tweede en volgende toestellen, extra schellen enz B. Abonnementen voor particuliere lijnen i f 6715,58 i I 10602,99* 3995,88 - 3505.12* 262,73 19788,30* f 44960,61 I. Onderhoud. Centrale b. Buitenleiding c. Binnenleiding Storingen 3. iSloopingen 4. Bediening VI. Hecht van aansluiting. a. Gewone aansluitingen. i b. Particuliere lijnen 241,45 r 243,74 258,18* - 761,75 998,67* 11*1,01 2238,25 501,32*1 - 1072.34* 853,63 187.446 25950,- 5000,— 250 1500,- i 500,— 500,- 700,- i 1000,- i 1400,- 3000,— 1500,- 250,- 500,— 750,- l 300, 150,— «>00,i 1200,- 400,- 500.- 150.- r 225,— 250,- 400,— Memorie. 4000,- Buitengewone ontvangsten. a. Saldo onverwerkte gelden b. Geldleening c. Andere ontvangsten I. Abonnementen. A. Abonnementen voor netaansl. en van derden. a. Verpl. van telephoont. b. Voor verhuizingen c. Voor andere werken van derdeni _r V. I Opbrengst van werken voor rekening j «wia> ilvrilmi 3)f 147841,48 |4)„ 251500,- i Memorie. f 399341,48 Ontvangsten wegens kosten van om- j bouw, die ten laste van de bouw- rekening met de H. T. M. zijn IV. Telephoongids I. Exploitatiekosten. A. Algemeene onkosten. 1. Jaarwedden 2. Tydelyke hulp 3. Belooning accountant 4. Magazynwerk 5. Ziekengelden en verlof 6. Onkosten ingev. de Ongev.wet 7. Druk- en bindwerkj 8. Bureau- on teekenbehoeften 9. Schoonhouden telephoongeb. 10. Verwarming 11. Verlichting. 12. Electr. stroom v. h. bedrijf 13. DuinwaterI 14. Brandverzekering 15. Grondlasten 16. Reis- en verblijfkosten 17. Boeken en tijdschriften. 18. Koffie, thee en melk 19. Uniform kleedingstukken 20. Inningskosten 21. Vrachten en porto’s 22. Zegelgelden 21. Aankoop en onderh. v. rijwielen 24. Tramkosten 25. Recognitiënj 26. Pensioenen aan beambten en werklieden en gratificatiën 904,97*1 679,97 - 344,15 n 94.15 - SO",- 1.9 3671,92»! f 44327,66 f 1991,12 264.91 14,91 456,87 784,81 I 34,81 219,40 I 109,73 350,03 - 1131,33 I 329,34 I 214,75 66,055; 04 M 272,33 i - 250,— I 427,6531 1146,37 i 362,55*; 1290,83 f 790,83 458,55 - 756,26 I 1141,81*; f 5284,42 9307,005 4004,12 494.875 187,27 7011, «15 f26289,385 Verhoogd by Raadsbesluit van 23 Maart 1908 met f 5434,30’. 23 1908 11004.-. Oorspronkelijk Memorie, Overgebracht van de begrooting voor 1906 krachtens RaadsW Juni 1907. Oorspronkelijk f 207000,—. Verhoogd b(j Raadsbesluiten van 11 Maart 1907 en 16 Septei 1907, reap, met f 32000,— en f 12Ó00,-. 100,- I 100,- j i?"o^Zvu'r£°,aLzUn be?reP«n de op de Nota van verlies on winst afzonderlijk voorkomende oor verbruikte gereedschappen ad f 45,,15» en voor zegelgelden ad 1 37,50.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 902