Bijlage 39 de Volksgezondheid. HOOFDSTUK I. Personalia en Huishoudelijke zaken. Personalia. De Gezondheids-Commissie voor de gemeente ’s-Graven- hage heeft ingevolge art. 27e der Gezondheidswet de eer U het verslag aan te bieden over het jaar 1907. Aan den Heer Hoofdinspecteur van VERSLAG van de bevindingen en handelingen der Gezondheids-Commissie voor de gemeente ’s-Gravenhage over het jaar 7.907. In de samenstelling van de Commissie kwamen in den loop van het jaar 1907 de navolgende wijzigingen. In de plaats van den heer J. W. Weicker, wien met ingang van 4 December 1906 op zijn verzoek eervol ontslag was verleend, en in welke vacature by het einde van het vorig verslagjaar nog niet was voorzien, werd door den Commis saris der Koningin bij besluit van 19 Januari 1907 met ingang van 21 Januari d.a.v., benoemd de heer N. A. M. van den Thoorn. By besluit van 19 Februari 1907 werd aan den heer A. Mondt Jr. op zyn verzoek eervol ontslag verleend en in diens plaats by besluit van 11 April 1907 benoemd de heer Dr. L. Th. van 'Kleef. Van de op 1 Juli periodiek aftredende leden, de heeren M. Rutgers, Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel, C. J. Dikstra

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 907