39 - - - - 2 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. en L. Simons werden herbenoemd de heeren: C. J. Dikstra en L. Simons, terwyl de heer Repelaer van Driel niet voor herbenoeming in aanmerking wensehte te komen en de heer Rutgers de stad metterwoon had verlaten. By besluit van 29 Juni 1907 werd in de plaats van den heer Repelaer van Driel benoemd de heer Mr. Joh. J. Belinfante en bij besluit van 16 September 1907 in de plaats van den heer Rutgers de heer J. Binnendijk. Aan het verzoek der Commissie d.d. 26 April 1907 om het ledental der Commissie met één te willen vermeerderen, zulks met het oog op het in te stellen onderzoek naar den toestand op de scholen hier ter stede, werd door den Com missaris der Koningin voldaan. Bij besluit van 24 September 1907 werd dientengevolge tot lid der Commissie benoemd de heer J. H. G. Roel. De Commissie was mitsdien op den Bisten December 1907 samengesteld als volgt (met de jaren van aftreding): Jhr. Mr. A. J. Rethaan Macaré, Voorzitter (1909), M. Hymans van Wadenoyen, Onder-Voorzitter (1909), J. F. Laméris (1908). Mr. I. M. Hymans (1908i, J. J. van Nieukerken (1908), S. A. W. Vryland (1909), Dr. L. Th. van Kleef (1909), F. A. Koeh (1910», C. J. L. Hofman (1910), Joh. Mutters Jr. (1910), Dr. J. G. M. Mastboom (1911), J. J. Hofman (1911), N. A. M. van den Thoorn (1911), J. H. G. Roel (1911), J. Binnendijk (1912), Mr. Joh. J. Belinfante (1912), C. J. Dikstra (1912), L. Simons (1912). Secretaris Mr. L. N. Roodenburg (1910). Van de hulp van een deskundige buiten de Commissie werd behalve voor het systematisch woningonderzoek (zie Hoofdstuk IV) geen gebruik gemaakt. De Commissie bleef wederom in het afgeloopen jaar be schikken over de diensten van den Inspecteur van het Bouw- en Woningtoezicht, den heer W. P. Roodenburg. Aan het verzoek der Commissie om den bureelambtenaar, den heer M. J. H. Badoux op te nemen onder het korps gemeenteambtenaren, werd door Burgemeester en Wethou ders voldaan, door hem met ingang van 1 September 1907 té benoemen tot klerk bij het Gemeentelijk Bouw- en Woning toezicht; de heer Badoux blijft evenwel gedetacheerd by de Gezondheids-Commissie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 908