39 in District II 1 W. van Bovendie van 10 Mei door den heer van Ledden Hulseboseh; en die van 13 December door den heer Stoffels. IV V In de vergadering van 11 Januari 1907 werden over eenkomstig het Reglement van Orde de permanente Sub- Commissiën opnieuw benoemd. De samenstelling dezer Commissiën bleef aanvankelijk dezelfde als die van het vorig jaar: alleen nam de heer van den Thoorn in de Sub-Commissie tot het opsporen van misstanden van plaatselyken aard voor District V de plaats in van den heer Weicker, aan wien eervol ontslag was verleend als lid der Commissie. In den loop van het jaar werd één nieuwe permanente Sub-Commissie ingesteld, zulks voor de zaken betreffende de Hinder-, Veiligheids- en Arbeidswetten. Tot leden dier Sub-Commissie werden benoemd de heeren Mr. Joh. J. Belinfante, Dr. L. Th. van Kleef en N. A. M. van den Thoorn. Voorts werd tot lid der permanente Sub- Commissie voor de zaken betreffende besmettelijke ziekten in de plaats van den heer Rutgers benoemd de heer J. Binnendijk. Tevens bleek in den loop van het jaar de noodzakelijkheid om het aantal permanente Sub-Commissiën tot het opsporen van misstanden van plaatselijken aard terug te brengen van 7 op 5, daar het gewenscht scheen, dat in ieder dier Sub- Commissiën een technicus zitting heeft, en het aantal tech nische leden der Commissie was gedaald tot 5. Dientenge volge werd de gemeente verdeeld in 5 in plaats van 7 districten en werden benoemd tot leden der hierbedoelde Sub-Commissiën I de Heeren Dr. J. G. M. Mastboom en J. J. van Nieukerken. C. J. L. Hofman en Joh. Mutters Jr. Mr. I. M. Hymans en N. A. M. van den Thoorn. J. Binnendijk en F. A. Koch. L. Simons en 8. A. W. Vrijland. 4 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. III n T> 7> 7> r>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 910