39 5 HOOFDSTUK II. Algemeene Beschouwingen. In de vergadering van den lOden Mei 1907 werd de be groeting van uitgaven voor het jaar 1908 vastgesteld met een eindcijfer in ontvang en uitgaaf van f 5800.en een bijdrage van de gemeente ad ƒ5400.—- (Zie Bijlage F.). Bij de in diening van de ontwerp-gemeentebegrooting bleek dit bedrag door Burgemeester en Wethouders daarop te zijn gebracht, met welke voordracht de Gemeenteraad zich vereenigde. In het vorig jaarverslag betoogde de Commissie dat het in hooge mate gewenscht is, dat zij tengevolge van eene krachtige werkzaamheid van het Gemeentebestuur (waarop In de vergadering van 22 Februari 1907 werd het jaar verslag over het tijdvak van 1 Januari31 December 1906 behandeld en vastgesteld. Dit verslag werd evenals het voorgaande gedrukt en behalve aan den Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, den Commissaris der Koningin en het College van Dagelijk sch Bestuur, toegezonden aan de leden van den Gemeenteraad en aan de Gezondheidscom- missiën, die voor ééne gemeente zijn ingesteld. De rekening der Commissie over het jaar 1906 werd den 8sten Maart vastgesteld met een totaal der uitgaven ad f 4041.76 (Zie Bijlage G.). In ronde cijfers werd in 1906 uitgegeven: aan toelage secretaris f 1000.bureaubehoeften f 108.druk- en bindwerk 120.—kosten van onderzoekingen van allerlei aard enz. f 92.kosten van systematisch woningonderzoek 2640.aankoop van boeken en tijdschriften 62. aankoop van technische hulpmiddelen nihil; onvoorziene uitgaven, waaronder reis- en verblijfkosten van den afge vaardigde der Commissie ter bijwoning van congressen ƒ17.— De uitgaven werden gedekt door een bijdrage van 400.— van het Rijk en een bijdrage van 3641.76 van de gemeente. Den 26sten Maart 1907 hechtten Burgemeester en Wethouders hunne goedkeuring aan de rekening. I VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 911