39 7 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. dan zal op den voet van de door den Gemeenteraad vast gestelde organisatie tot vermeerdering van het aantal ambte naren kunnen worden overgegaan”. Al kan niet ontkend worden, dat, komen deze plannen tot verwezenlijking, een stap zal zijn gedaan in de goede richting, zoo blijkt uit de beschouwing van Burgemeester en Wethouders nog geenszins dat zij volkomen overtuigd zijn van den dringenden aard van het werk, dat hier te doen is. Zy zeggen dat c. q. in de afdeeling Woningtoezicht zal worden vereenigd hetgeen reeds op dit gebied door de Commissie en Bouw- en Woningtoezicht wordt verricht: maar dan wenschen wij er met nadruk op te wyzen, dat daarmede in het geheel niet kan worden volstaan. De Commissie was uitteraard genoodzaakt zich in hoofd zaak te beperken tot de behandeling van ingekomen klachten op dit gebied, maar by Bouw- en Woningtoezicht heeft men daar tot nu toe een soort van systeem van gemaakt. Als er klachten inkomen, gaat men kijken en neemt men de noodige maatregelen, en verder kijkt men by dien tak van dienst, wat betreft de verbetering van bestaande woningen, nau welijks. Dit nu zou bij de instelling van een goed georganiseerde afdeeling „Woningtoezicht” anders moeten worden. Bij de Commissie ligt een uitgebreid materiaal van gegevens op dit gebied, dat dier afdeeling voor jaren de handen vol werk zou geven, en dit werk zou enkel tot schade van de Volksgezondheid door Bouw'- en Woningtoezicht ongedaan kunnen gelaten worden. De Commissie zou dus alleen dan van het tot nu toe ge volgde zelfstandige optreden harerzyds tot het verkrygen van verbetering van bestaande woningen afstand willen doen, wanneer zy de zekerheid had, dat het in de bedoeling ligt Bouw- en Woningtoezicht tot eene krachtige en systematische wyze van werken op dit gebied in staat te stellen. Die zekerheid is naar hare meening niet verkregen door het bovenstaand antwoord van Burgemeester en Wet houders op hetgeen hieromtrent in de afdeelingen van den Gemeenteraad werd opgemerkt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 913