39 8 HOOFDSTUK III. A. Waterloopen en slooten enz. Met genoegen las de Commissie in de Memorie van Ant woord van Burgemeester en Wethouders op het Algemeen Toestand van water, bodem en lucht en hetgeen tot verbetering is geschied. In de beide vorige jaarverslagen werd vermeld, dat het Gemeentebestuur met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in onderhandeling was over het dempen van de sloot langs den Schenkweg. Die onderhandeling, zoo luidt het in ons vorig verslag, heeft tot een gunstig resul taat geleid, zoodat binnenkort demping der sloot kan worden tegemoet gezien. Het jaar 1907 is evenwel verstreken en de sloot bestaat nog steeds. Men zou thans geneigd zijn te meenen, dat het tijd werd om tot demping over te gaan. Op aandrang van de zijde der Commissie werd de aan de Gemeente toebehoorende sloot tusschen het terrein van de gasfabriek en eenige pereeelen aan de Newtonstraat schoongemaakt en uitgebaggerd. Door een lid der Commissie werd geklaagd over het stinken van de sloot, die uitkomt aan de le v. d. Boschstraat nabij de Engelsche kerk. De sloot heeft een afloop naar het gemeenteriool, die wellicht niet op afdoende wijze is afgesloten. Deze zaak was aan het einde van het jaar nog niet afgedaan. De spoorweghaven nabij den Loosduinschen weg dreigde in den bloemkooltijd wederom verontreinigd te worden door het daarinwerpen van bloemkoolbladeren. Het drijvend blad werd opgeviseht en vervoerd naar de asehstaal. Burgemeester en Wethouders richtten tot de eigenaren van diverse pereeelen aan den Bezuidenhoutschen weg, welke tot nu toe eene loozing van faecaliën enz. hadden op de sloot aan de zijde van het Bosch, eene aanschrijving tot het verbreken dier uitloozingen en tot het aansluiten der rioleering van die pereeelen op het riool in den Bezuiden houtschen weg. VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 914