39 9 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Verslag van het verhandelde in de afdeelingen van den Gemeenteraad by het onderzoek van de ontwerp-begrooting voor 1908, de mededeeling van Burgemeester en Wethouders dat bij hen in overweging is het opnemen van eene bepaling in de Algemeene Politieverordening, waardoor het mogelijk zal worden om eigenaren van slooten en andere wateren te dwingen om tot demping over te gaan. Komt een bepaling in dien geest tot stand, dan zal, naar de Commissie hoopt, aan menigen onhygienischen toestand een einde worden gemaakt. De Commissie nam met instemming kennis van het adres van den Gemeenteraad, gericht tot den Minister van Binnen- landsche Zaken, waarby verzocht werd wel te willen be vorderen het zoo spoedig mogelijk tot stand komen van eene wettelijke regeling ter voorziening in de vervuiling van openbare wateren, ook door riolen. Ook de Commissie achtte de vervuiling van Delfland’s boezem door riolen, fabriekswater enz. een ernstig nadeel voor de inwoners van ’s-Gravenhage, aangezien alle door het Gemeentebestuur genomen maatregelen ter voorkoming van verontreiniging der stadsgrachten gedoemd zijn half werk te blyven, zoolang het in te laten water zoo sterk vervuild wordt als met het boezemwater van Delfland vaak het geval is. De Commissie richtte dientengevolge tot den Minister van Binnenlandsche Zaken een adres, waarin adhaesie werd be tuigd aan het door den Gemeenteraad te dezer zake gedaan verzoek en sprak daarbij ook als hare meening uit, dat hier alleen door het tot stand komen van eene wettelijke regeling afdoende verbetering is te verwachten. Opvallend echter is het feit, dat de Haagsche grachten vooral in den herfst zeer sterk vervuild zijn en dientenge volge alsdan niet weinig stinken, zulks in tegenstelling met andere tijden van het jaar. Gevraagd mocht mitsdien worden, wat de oorzaak is van dien, jaarlyks omstreeks October terugkeerenden, hevigen stank. Daar de Commissie niet beschikte ovef de noodige gegevens ter oplossing van dit raadsel, werd in het laatst van het jaar aan eene sub commissie, bestaande uit de heeren Binnendijk, Mr. Hymans

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 915