39 t - |gg' c 10 if! VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. afvoer van vuil. i*- en Van den Thoorn, opgedragen te onderzoeken of hiervoor een bijzondere reden was aan te geven en te overwegen, welke stappen in dezen door de Commissie zouden kunnen worden gedaan. B. Verzameling en V - Herhaaldelijk werd ook dit jaar geklaagd over gebrekkige inrichting van paardenstallen en mestputten. Zoo werd bij een groentenhandelaar een hit aangetroffen, die gestald was in een paar gewezen kolenhokken, welke niet anders dan door den gang en de keuken van de woning te bereiken waren. Een vorige hit, wat lastig van natuur, had, naar de groentenhandelaar mededeelde, in die keuken eens een heele verwoesting aangericht. Op aandrang van de zijde der Com missie werd deze geïmproviseerde stal ontruimd. Waar een behoorlijke stal kon worden ingericht en de toegang voldoende leek, werd Bouw- en Woningtoezicht met de zaak in kennis gesteld, waarna van die zijde kon worden overgegaan tot het geven van de voorschriften, bedoeld in art. 116 Bouw- en Woon verordening. Dit artikel is intusschen in zijne tegenwoordige redactie van eene te beperkte strekking. Het is n.l. niet mogeljjk om met dit artikel in de hand het houden van paarden of vee, daar waar zulks bijzonder ongewenscht schijnt, geheel te verbieden. Burgemeester en Wethouders kunnen thans j niet anders doen dan „voorschriften” geven, maar zoolang er geen voorschriften gegeven zijn, is het geenszins ver boden om paarden of vee in- of in de nabijheid van een woning te houden. Nu is het lang niet altijd gewenscht om voorschriften omtrent het houden van paarden of vee te geven. Zoo werden op een open terrein achter de Frank! instraat (onmiddellijk tegen de uitbouwen van bewoonde perceelen aan) eenige in slechten staat verkeerende houten schuurtjes aangetroffen, die werden gebezigd als paardenstallen. Wanneer Burgemeester en Wethouders voor deze paardenstallen voorschriften gaven, dan zouden zij daarmede tegelijkertijd een ongewenschten bouw achter de rooilijn bevorderen. Hier hadden zy dus de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 916