39 12 -• waar de varkens worden opgeborgen totdat zij geslacht kunnen worden, welke bewaarplaatsen dus annexen zijn van varkensslachterijen, en die varkensbewaarplaatsen (die eigenljjk beter varkensstallen zouden heeten), waar varkens gehouden worden om ze te fokken, te mesten en daarna te verkoopen. De thans bij varkensslachterijen voorkomende bewaar plaatsen van varkens zijn meerendeels voortdurend in ge bruik, omdat voor de dieren, die geslacht zijn, steeds nieuwe exemplaren in de plaats komen. Zij zyn te midden der stads bebouwing uit een hygiënisch oogpunt (tenzij zij gelegen zijn op een zeer groot open, onbebouwd terrein) even be denkelijk als varkensstallen, maar zijn tevens by de inwerking treding van het openbaar slachthuis bestemd om geheel te verdwijnen, weshalve het ongewenseht voorkwam voor den korten tijd, dat deze soort van bewaarplaatsen nog behouden blijft, ten dezen tot ingrijpende maatregelen over te gaan. Wat betreft de overige varkensbewaarplaatsen, werd bij onderzoek de ervaring opgedaan, dat het niet de werkman is, die hier ter stede voor eigen winterprovisie een of meer varkens houdt, maar dat zij, die varkens houden, zulks doen (soms bij groote aantallen tegelijk) met het doel om ze te mesten en te verkoopen. Verder werd geconstateerd, dat zelfs in de best ingerichte hokken de vloeren waren ingevreten, zoodat men kan zeggen, dat waar een varkenshok aanwezig is, gevaar bestaat voor bodemverontreiniging. Dat het houden van varkens niet tegenstaande alle voorzorgsmaatregelen, verontreiniging van de lucht mede brengt, spreekt van zelf, waarbij nog komt, dat, waar varkens gehouden worden, ook ratten aanwezig zijn, zulks vaak in grooten getaleterwijl de verzameling van de mest, al wordt zy om de twee of drie dagen weggehaald, en al is er een behoorlijke mestput aanwezig, hare hygiënische bezwaren heeft. Er mag dus gezegd worden dat daar, waar niet een zeer groote open ruimte aanwezig is, het houden van varkens van Hygiënisch standpunt volstrekt af te keuren is, wes halve naar de meening der Commissie al de vergunningen, verleend voor het houden van varkens op terreinen, waaix VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. 5 0.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 918