39 14 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. i- - k-- -' -■* Uit eenige ingekomen klachten over het houden van honden, konijnen en duiven in of naby bewoonde perceelen bleek wederom, dat daar nog al eens last van ondervonden wordt. In een paar gevallen werden de aanwezige konijnen opgeruimd en telkens werd aangemaand tot het betrachten van reinheid. Bij de behandeling der Bouw- en Woonver- ordening drong de Commissie destijds zonder resultaat op uitgebreid tot zestien, dat de hokken in een betrekkelijk goeden staat verkeerden, maar zoo dicht bij het Weeshuis gelegen waren, dat daar, althans in den zomer, last van stank werd ondervonden. De mest der varkens werd, hoewel er een mestput aanwezig was, naast de hokken in den tuin opgezameld; en deze mestverzameling was soms zoo om vangrijk, dat zy boven de schutting uitkwam, wat weer ten gevolge had last van stank en insecten in het Weeshuis zelve. Geadviseerd werd om de te dezen gevraagde vergunning niet te verleenen, en bijaldien er destijds eene vergunning mocht zyn verleend tot het in den bedoelden tuin houden van een geringer aantal varkens, dan waarvoor thans aanvrage was gedaan, die vergunning in te trekken. Burgemeester en Wethouders wezen in overeenstemming met dit advies het verzoek van het College van Regenten van de hand, terwyl tevens omtrent eène vroeger verleende vergunning tot het houden van 10 varkens bleek, dat die was komen te vervallen. Omtrent drie andere verzoeken om vergunning tot het houden van varkens werd gunstig geadviseerd, aangezien de stallen, althans voor het oogenblik, niet gezegd konden worden in of in de onmiddellijke nabijheid van de bebouwde kom der gemeente gelegen te zijn. De ten dezen gevraagde vergunningen werden door Burgemeester en Wethouders tot wederopzegging onder de gebruikelijke voorwaarden omtrent vloer, afvoer van urine en mest, en ventilatiekoker verleend. Een varkenshouderij op een terrein achter eenige perceelen aan den Stationsweg, waarover by de Commissie een klacht was ingekomen, werd na aanmaning van de zyde der politie opgeruimd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 920