39 15 VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. eene bepaling aan, waarbij verboden wordt in woningen konynen, pluimgedierte, honden of dergelyke huisdieren in zoodanig aantal en op zoodanige wijze te houden, dat daar door hinder voor de omwonenden of nadeel voor de gezond heid der bewoners ontstaat. Een bepaling in dien geest lijkt intusschen nog altijd zeer gewenscht. Onbegrijpelijk is het overigens, dat de huiseigenaren niet- strenger optreden tegen het maken van duivenplatten op de daken hunner perceelen daardoor worden toeh die daken vaak sterk beschadigd. Herhaaldelijk werd geklaagd over vervuiling van bouw terreinen. Zoo werd geklaagd over het pompen van riool- vocht en faeealiën uit het stadsriool in de Juliana van Stolberglaan op een stuk bouwgrond bewesten die laan en benoorden de Amalia van Solmsstraat, hetwelk slecht sneert en waarop na afloop der vochten de drekstofi'en waren Wijven liggen. Dit overpompen was geschied op last van een onderbaas van de aannemersfirma Van den Elshout doch werd op den tweeden dag op last van gemeentewege gestaakt. De Commissie drong er bij Burgemeester en Wet houders op aan, dat het bedoelde stuk bouwgrond zoo spoedig mogelijk zou worden gezuiverd van de daarop gebrachte drekstofi'en, aan welk verzoek daarna is voldaan. Van Burgemeester en Wethouders kwam bericht, dat de grootste helft van het drassige gemeenteterrein aan de Van Ostadestraat, waaromtrent door de Commissie in het vorig jaar was geadviseerd tot ophooging ter hoogte der omlig gende straten, zou worden opgehoogd en bebouwd met eene hulpschool, terwijl een ander gedeelte van dat terrein vennoedelyk eerlang mede zou worden bebouwd: de aan sluiting op het gemeenteriool van het overige deel van het terrein zou worden verbeterd en de op het terrein voor komende afvalstoffen zouden op gezette tijden worden verwijderd. Omtrent ophooging van een bouwterrein aan de Storten- bekerstraat is de Commissie nog in onderhandeling niet den eigenaar; intusschen is de afrastering van dat terrein hersteld geworden. In behandeling zijn tevens nog klachten over vervuiling

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 921