39 - 16 van een terrein aan den Bleekersweg en van een terrein achter de Kepplerstraat. Verschillende malen deed de Commissie pogingen om belanghebbenden over te halen tot het doen reinigen van sterk vervuilde brandgangen en poorten, dikwijls met succes, soms ook wegens gebrek aan medewerking van sommigen der betrokken personen zonder resultaat. Bijna steeds zijn er onder de belanghebbenden enkelen, die (vermoedelijk ook wel eens terecht) beweren geen schuld te hebben aan de verontreiniging en die op dien grond dan ook niet willen bijdragen in de kosten: een weigering, waarop vaak een gezamenlijk en geregeld schoonhouden van zulk een gang afstuit. Gedurende langen tijd liggen dan dikwyls groote hoeveelheden afval in die gangen te rotten. Deze onge- wenschte toestanden zijn naar het oordeel der Commissie alleen door het in het leven roepen van een behoorlijke regeling afdoende te voorkomen. Bij die regeling zou op den voorgrond moeten staan, dat belanghebbenden of eigenaren moeten kunnen worden gedwongen om hun gangen en sloppen rein te houden. In dien geest werd nogmaals, zulks ouder verwijzing naar het vorig schrijven te dezer zake, en de daarbij ge voegde schets van de bepalingen, die tot dit einde naar het oordeel der Commissie in de Algemeene Politieveror dening zouden kunnen worden opgenomen, aan Burgemeester en Wethouders geadviseerd. Bij een klacht over vervuiling van een gedeelte van een poort, uitkomende aan de Boekhorststraat bleek van een verschil van meening tusschen de Openbare Reiniging en Gemeentewerken over de vraag of de Gemeente de poort al dan niet in eigendom had. De poort bleek inderdaad gemeenteeigendom te zijn en zal voortaan in haar geheel door de Reiniging worden schoongehouden. Door Burgemeester en Wethouders werd het advies der Commissie gevraagd omtrent een door hen overwogen „alge meen voorschrift” ter uitvoering van artikel 145 der Bouw- - I jr.- VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 922